การประยุกต์ใช้ RFID กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณีศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ

Citation
รุ่งกิจ กมลกลาง (2009). การประยุกต์ใช้ RFID กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณีศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/586.
View online Resources
Collections