Show simple item record

dc.contributor.advisorไพฑูรย์ มนต์พานทองth
dc.contributor.authorจรรจิรา ดาราชาติth
dc.date.accessioned2022-08-04T02:51:24Z
dc.date.available2022-08-04T02:51:24Z
dc.date.issued2017th
dc.identifierb203109th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5969th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมตาม ความคาดหวังของสถานประกอบการ 2) เพื่อประเมินสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสถาน ประกอบการ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา อาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรในสถานประกอบการโรงแรม ระดับผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน และผู้ร่วมงานในระดับปฏิบัติการของนักศึกษา ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ปีการศึกษา พ.ศ.2559 ในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มและแผนกแม่บ้านโรงแรม ใช้วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จำนวน 318 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม โดยศึกษาและสร้างเครื่องมือการวิจัยสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 4 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ความรู้ทักษะ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ผลผลิต นวัตกรรม การประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่การแจกแจงหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติt-test สถิติF-test สถิติPaired Sample t-test และเครื่องมือ การวิเคราะห์ความสำคัญและผลการดำเนินงาน (Importance-performance analysis: IPA)th
dc.description.abstractผลการศึกษาพบว่า สถานประกอบการมีการความคาดหวังต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตในด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์มากที่สุด และพบว่าผลการปฏิบัติงานของ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดีเมื่อคำนวณหาค่าความต่างหรือ ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของสถานประกอบการและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้ง 7 ด้าน พบว่าความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมสูงกว่าผลการปฏิบัติงาน ของนักศึกษาในทุกด้าน เว้นแต่ด้านคุณสมบัติที่พึงประสงค์ โดยด้านที่มีช่องว่างระหว่างความคาดหวัง และผลการปฏิบัติงานเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านผลผลิต ด้านทักษะth
dc.description.abstractด้านการประยุกต์ใช้ด้านความรู้และด้านนวัตกรรม เมื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ความสำคัญและผลการ ดำเนินงาน (Importance-performance analysis: IPA) พบว่า มีด้านที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา นักศึกษาอย่างเร่งด่วน คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านผลผลิต และด้านการประยุกต์ใช้ส่วนด้านที่ควรมี แนวทางส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะที่สูงขึ้น คือ ด้านความรู้ด้านทักษะ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ และนวัตกรรมth
dc.description.abstractแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ไม่ เป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบการ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรับผิดชอบ เน้น กิจกรรมกลุ่มมาใช้ในการพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษา ก่อเกิดการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันใน สังคม การทำงานร่วมกันซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการท างานเป็นทีม เพื่อทำให้ประสบผลสำเร็จ และอาจก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ หรือความรู้ใหม่ จากการร่วมแรงร่วมใจกัน 2) ด้าน ผลผลิต ส่งเสริมการฝึกอบรมผู้เรียนในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบ กระบวนการเรียนให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี และเทคนิคในการปฏิบัติงาน โดยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) 3) ด้านการประยุกต์ใช้ส่งเสริมความสามารถปฏิบัติงานที่หลากหลายที่สอดคล้องกับทักษะการ เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้3R x 7C ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่ โลกการทำงาน โดยจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) และแนวทางการส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามี สมรรถนะสูงขึ้น มี4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากลงมือปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง 2) ด้าน ทักษะ ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานอื่นให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 3) ด้านคุณสมบัติที่พึง ประสงค์จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เช่น การตรงต่อเวลา คำนึงผลประโยชน์ ของส่วนรวม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จภายในเวลาที่ กำหนด เป็นต้น สู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรม 4) ด้านนวัตกรรม จัดการศึกษาแบบ STEM Education กล่าวคือ การน าความรู้จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์(Mathematics) มาเชื่อมโยงกัน มา บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงานส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมth
dc.description.provenanceSubmitted by Chitjai Singhapong (chitjai.s@nida.ac.th) on 2022-08-04T02:51:24Z No. of bitstreams: 1 b203109.pdf: 3110369 bytes, checksum: 35d792af32db6e9c341288f354a75d3e (MD5)th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-08-04T02:51:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b203109.pdf: 3110369 bytes, checksum: 35d792af32db6e9c341288f354a75d3e (MD5) Previous issue date: 2017th
dc.format.extent223 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectสมรรถนะ -- การประเมินth
dc.subject.otherนักศึกษา -- สมรรถนะth
dc.titleแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการth
dc.title.alternativeCompetency Improvement Guideline of Students in Hospitality Affair of Phuket Vocational College According to Thailand Professional Qualification Framework (TPQF) to Response the Expectations of Enterprises.th
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record