Show simple item record

dc.contributor.advisorกนกกานต์ แก้วนุชth
dc.contributor.authorพัทธมน คำนูเอนกth
dc.date.accessioned2022-08-04T03:12:10Z
dc.date.available2022-08-04T03:12:10Z
dc.date.issued2017th
dc.identifierb203110th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5970th
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อเพื่อศึกษาความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2) เพื่อเสนอแนว ทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออก เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจาก บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรีระยอง จันทบุรีและตราด) และด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารหรือหัวหน้าสายงานการท่องเที่ยวที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วน ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปีระดับการศึกษาปริญญาตรีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001- 20,000 บาท ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 11 ปีขึ้นไป และไม่เคยมีประสบการณ์ฝึกอบรม ความต้องการ ด้านองค์ประกอบการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ต้องการเทคนิควิธีการฝึกอบรม เน้นผู้เข้ารับฝึกอบรมเป็น ศูนย์กลาง สถานที่จัดฝึกอบรมต่างจังหวัด ช่วงเวลาในการฝึกอบรมวันจันทร์-ศุกร์วิทยากรจากภายนอก องค์กร แบบประเมินผลในรูปแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังอบรม ความต้องการด้านเนื้อหาการ ฝึกอบรม ส่วนใหญ่ต้องการเนื้อหาเรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนในระดับมาก ในหัวข้อเรื่องความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวระดับความต้องการมากที่สุดth
dc.description.abstractแนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เทคนิควิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสม ได้แก่ การบรรยาย การสาธิต การศึกษาดูงาน ซึ่งในอนาคตเทคนิคการฝึกอบรมอาจมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น วิทยากร ต้องมีความรู้เฉพาะด้านในการถ่ายทอดความรู้และสามารถชักจูงผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สถานที่ในการ จัดฝึกอบรมสามารถจัดได้ทั้งในจังหวัดในหน่วยงานราชการ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือหากจัด ในสถานที่ที่ไปศึกษาดูงาน ช่วงเวลาในการฝึกอบรม ควรจัดในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน เหมาะสมที่สุด ควรจัดไม่เกิน 3 วัน ทั้งนี้อยู่ที่หลักสูตรในการฝึกอบรมอีกด้วย รูปแบบวิธีการประเมินผล ใช้การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม และการติดตามผลอย่างต่อเนื่องth
dc.description.provenanceSubmitted by Chitjai Singhapong (chitjai.s@nida.ac.th) on 2022-08-04T03:12:10Z No. of bitstreams: 1 b203110.pdf: 3625678 bytes, checksum: 9d051ffdb50eb91d8759b7163673fad8 (MD5)th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-08-04T03:12:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b203110.pdf: 3625678 bytes, checksum: 9d051ffdb50eb91d8759b7163673fad8 (MD5) Previous issue date: 2017th
dc.format.extent177 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectการฝึกอบรมth
dc.subject.otherการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนth
dc.titleแนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกth
dc.title.alternativeGuidelines for Training Sustainable Tourism Development for Local Government Administration in the Eastern Provinceth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record