Show simple item record

dc.contributor.advisorกนกกานต์ แก้วนุชth
dc.contributor.authorอาภาภรณ์ หาโส๊ะth
dc.date.accessioned2022-08-04T04:16:33Z
dc.date.available2022-08-04T04:16:33Z
dc.date.issued2017th
dc.identifierb203112th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5972th
dc.description.abstractการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคม จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 3) ศึกษาทัศนคติของ ประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการ ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน และ 4) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการ พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่1, 2 และ 3 นั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน ที่เป็นประชากรที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ และใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติt-test สถิติF-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)ในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ มีโครงสร้าง (Structured Interview) ในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 7 ท่าน เพื่อเสนอแนว ทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบันth
dc.description.abstractผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบโดย รวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อผลกระทบทางสังคมเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ (ค่าเฉลี่ย 3.93 และ 3.51 ตามล าดับ) ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ เพศ ช่วงอายุการจบการศึกษา ระยะทางจากที่อยู่อาศัยถึงหาดพัทยาหรือหาดบันดาหยา รายได้ต่อ เดือน (บาท) อาชีพ สถานที่เกิด ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ความรู้สึกผูกพันกับเกาะหลี เป๊ะ ความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยว การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาะหลีเป๊ะ การมีส่วนร่วมใน การวางแผนด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมใน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการ ท่องเที่ยว และพบว่าทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบฯนั้นส่งผลth
dc.description.abstractต่อการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ จากผลการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการ พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในเชิงนโยบาย ได้แก่ นโยบายการการสร้างรายได้เสริมให้กับ ประชาชนในพื้นที่ นโยบายการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ นโยบายการส่งเสริมทักษะการ ให้บริการ นโยบายด้านคุณภาพของการเดินทาง นโยบายด้านการก าหนดและควบคุมราคาที่พัก บัตร โดยสาร และค่าธรรมเนียม นโยบายการเรียนรู้ระบบการท างานทั้งระบบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยว นโยบายการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ และ นโยบายการบริหารจัดการในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะth
dc.description.provenanceSubmitted by Chitjai Singhapong (chitjai.s@nida.ac.th) on 2022-08-04T04:16:33Z No. of bitstreams: 1 b203112.pdf: 9979135 bytes, checksum: f4d86bab386ecc83b6bd782b7a16b699 (MD5)th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-08-04T04:16:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b203112.pdf: 9979135 bytes, checksum: f4d86bab386ecc83b6bd782b7a16b699 (MD5) Previous issue date: 2017th
dc.format.extent401 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectสตูล -- การท่องเที่ยวth
dc.subject.otherการท่องเที่ยวth
dc.titleแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีศึกษา เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลth
dc.title.alternativeSocial Impacts Management A Case Study of Lipe Island, Satun Provinceth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record