Show simple item record

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดตรัง

dc.contributorThiptida Chaisamuten
dc.contributorทิพย์ธิดา ใจสมุทรth
dc.contributor.advisorTanad Kaewjaroenpisanen
dc.contributor.advisorถนัด แก้วเจริญไพศาลth
dc.contributor.otherNational Institute of Development Administration. School of Public Administrationen
dc.date.accessioned2022-11-15T04:51:43Z
dc.date.available2022-11-15T04:51:43Z
dc.date.issued12/8/2022
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6060
dc.descriptionMaster of Public and Private Management (M.P.P.M.)en
dc.descriptionการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.)th
dc.description.abstractThe study of the change in the political culture of civil society in Mueang Trang District was aimed to analyze political development in Mueang Trang District and to analyze the opinions of civil society towards the change of political culture. This research also was qualitative research by documentary research, and in-depth interviews with the key informants were 51 people. The results found that the political development at the local levels and national politics have been developed, which in the past Trang Province was the base of the Democrat Party before the National Council for Peace and Order management. However, when the National Council for Peace and Order era canceled the elections of all local organizations and members of the House of Representatives, which the people wanted for the Gen. Prayut Chan-Ocha government held elections as soon as possible. In the current era, people do not have much political expression because it is difficult to action, the government agencies are monitoring and may be prosecuted by the government as well as the popularity of the Democratic Party and Mr. Chuan Leekpai also have been reducing. The change in political culture found that in the pre-National Council for Peace and Order era, there were some changes in political culture, but not too much. People still prefer the Democratic Party that was the symbolic political party of the people in the South. The era of the National Council for Peace and Order found that changes occurred because people did not participate in all elections. On the other hand, in the present era that people are more active in electing members of the House of Representatives and following the news of the political increase.en
dc.description.abstractการศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอำเภอเมืองตรังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการทางการเมืองในอำเภอเมืองตรังและเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 51 คน ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการทางการเมืองระดับท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติมีพัฒนาการไปมากซึ่งในอดีตจังหวัดตรังเคยเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ยกเลิกการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งประชาชนต้องการให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด ส่วนในยุคปัจจุบันประชาชนไม่ค่อยมีการแสดงออกทางการเมืองมากนักเนื่องจากกระทำได้ยากลำบากเพราะมีหน่วยงานราชการคอยตรวจสอบและอาจจะถูกรัฐบาลฟ้องร้องดำเนินคดีรวมถึงความนิยมในพรรคประชาธิปัตย์และนายชวน หลีกภัยได้ลดน้อยลงไปมาก การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองพบว่ายุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองอยู่บ้างแต่ไม่มากนักประชาชนยังคงนิยมพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองอันเป็นสัญลักษณ์ของคนใต้ ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พบว่า มีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ยุคปัจจุบันกลับพบว่าประชาชนมีความกระตือรือร้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันเพิ่มมากขึ้นth
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-11-15T04:51:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 5910112010.pdf: 6149100 bytes, checksum: 0796a4890195f391a73c6acd1bd3b7f5 (MD5) license.txt: 202 bytes, checksum: b73cf3ce748735a79944aa8bb026b893 (MD5) Previous issue date: 12en
dc.language.isoth
dc.publisherNational Institute of Development Administration
dc.rightsNational Institute of Development Administration
dc.subjectการเปลี่ยนแปลงth
dc.subjectวัฒนธรรมทางการเมืองth
dc.subjectประชาสังคมth
dc.subjectอำเภอเมืองตรังth
dc.subjectChangingen
dc.subjectPolitical Cultureen
dc.subjectCivil Societyen
dc.subjectMueang Trang Districten
dc.subject.classificationSocial Sciencesen
dc.titleChange in Political Culture of Civil Society in Mueang District, Trang Provinceen
dc.titleการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดตรังth
dc.typeThesisen
dc.typeวิทยานิพนธ์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record