การพัฒนากรอบแนวคิดทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 

Citation
มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว การพัฒนากรอบแนวคิดทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย . Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6088.
View online Resources