มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี: ศึกษากรณีการค้ามนุษย์ในกิจการประมง

Citation
พรรณนิภา สวยลึก มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี: ศึกษากรณีการค้ามนุษย์ในกิจการประมง. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6126.
View online Resources
Collections