Show simple item record

dc.contributor.advisorวราภรณ์ วนาพิทักษ์th
dc.contributor.authorศักดิ์สิทธิ์ บัวทอง
dc.date.accessioned2023-01-13T03:46:38Z
dc.date.available2023-01-13T03:46:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherb198262th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6145
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (กฎหมายและการจัดการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560th
dc.description.abstractการศึกษาและวิจัยแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและการจัดการโรงแรมบูติคขนาดเล็ก เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงแรมบูติคควบคู่ไปกับ การวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคของ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, กฎกระทรวงกำหนด ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ปี พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ อาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ที่มีต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคขนาด เล็ก เพื่อให้ได้มาซึ่งการพัฒนาปรับแก้ไขกฎหมายโรงแรม ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม บูติคขนาดเล็ก โดยศึกษารายละเอียดจากกฎหมายโรงแรม, กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมาย กระทรวงปีต่าง ๆ ที่ได้กล่าวข้างต้น ในประเด็นของกฎหมายที่คาดว่าจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อ การประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคขนาดเล็ก ควบคู่ไปกับการศึกษาด้านจัดการโรงแรมบูติครวมทั งสถาณ การณ์ทางธุรกิจโรงแรมบูติคในปัจจุบัน เพื่อน้าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา กฎหมายและการจัดการโรงแรมบูติคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติทางกฎหมายโรงแรมและกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้ง ข้อก้าหนดในกฏกระทรวงของแต่ละปี ยังขาดความชัดเจนและมีข้อบกพร่องหลายประการสำหรับการ ขออนุญาตจัดตั้งและประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคขนาดเล็ก รวมทั้งปัญหาในด้านของการจัดการ โรงแรมและการจัดการด้านการดัดแปลงอาคารมาเป็นโรงแรมสำหรับโรงแรมบูติคขนาดเล็ก อันเป็น เหตุให้โรงแรมบูติคขนาดเล็กหลายแห่งในประเทศไทยยังไม่สามารถขออนุญาตจัดตั้งและประกอบ ธุรกิจโรงแรมได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยศึกษาควบคู่ไปกับรูปแบบกฎหมายโรงแรมบูติคในประเทศ สิงค์โปรและประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเปรียบลักษณะโดยรวมของกฎหมายโรงแรมบูติคในประเทศ ไทย ด้วยเหตุดังกล่าวในส่วนของกฎหมายโรงแรมและกฎหมายควบคุมอาคารควรมีการปรับแก้ไข คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงแรมให้มีความเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมและกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขอจัดตั้งโรงแรมบูติคขนาดเล็กให้มีอัตราที่ยืดหยุ่นและมีการเพิ่มอัตรา ค่าปรับทางกฎหมายโรงแรม รวมทั้งมีการพิจารณาข้อกำหนดในกฏกระทรวง สำหรับการควบคุม ธุรกิจโรงแรมที่ใช้ห้องชุดภายในนิติบุคคลอาคารมาประกอบธุรกิจให้เช่าแบบรายวัน ให้มีความชัดเจน มากขึ้น พร้อมกับเพิ่มข้อกำหนด ให้โรงแรมมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ให้ทันสมัย รวมทั้งกำหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับโรงแรมบูติคขนาดเล็ก ในเรื่องของห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะที่สามารถให้บริการที่เพียงพอต่อจำนวนแขกผู้พักสูงสุดที่ได้ขออนุญาตไว้ ในส่วนของการจัดการโรแรมบูติคขนาดเล็ก ผู้ประกอบการโรงแรมบูติคขนาดเล็กควรมีการ จัดการที่ดีภายในองค์การของตนโดยเน้นในเรื่องของการจัดการบุคคลาการและการจัดการด้านความ ปลอดภัยให้แก่ผู้พัก โดยกำหนดหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์การให้ชัดเจน พร้อมทั้งมีการประชุม ของพนักงานภายในองค์การของตนเป็นประจำและควรที่จะวางแผนการจัดการพยากรณ์รายได้เพื่อ ต่อยอดให้กับการวางแผนการด้าเนินงานภายในองค์การของตนและมีการจัดทำหลักมาตรฐานในการ บริการและความปลอดภัยให้แก่แขกผู้พัก พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมพนักงานทุกคนใน ด้านความปลอดภัย ซึ่งแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและการจัดการโรงแรมบูติคขนาดเล็กนี้ เพื่อที่จะเอื้ออ้านวยให้กับโรงแรมบูติคขนาดเล็กต่าง ๆ ที่ด้าเนินธุรกิจนอกระบบของกฎหมาย ให้ สามารถขออนุญาตจัดตั้งและประกอบธุรกิจได้ถูกต้องตามกฎหมายได้มากขึ้น รวมทั้งมีมาตรฐานในการจัดการธุรกิจโรงแรมบูติคขนาดเล็ก ที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้พัก อีกทั้งยังจะพัฒนาการธุรกิจโรงแรบูติคให้มีความทันสมัยและเป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศอีกต่อไปใน อนาคตth
dc.description.provenanceSubmitted by Kwanruthai Kaewjampa (kwanruthai.k@nida.ac.th) on 2023-01-13T03:46:38Z No. of bitstreams: 1 b198262.pdf: 1000106 bytes, checksum: 2e8e7fb69182d8e6fa570f96f87e5be4 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2023-01-13T03:46:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b198262.pdf: 1000106 bytes, checksum: 2e8e7fb69182d8e6fa570f96f87e5be4 (MD5) Previous issue date: 2017en
dc.format.extent100 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherโรงแรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับth
dc.titleแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและการจัดการโรงแรมบูติคขนาดเล็กth
dc.title.alternativeGuidelines for improvement on law and management of small boutique hotelsth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineกฎหมายและการจัดการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2017.95


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record