การเปิดรับสื่อบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของคนพิการทางสายตา

Citation
วรัมพร ช่างเรียน การเปิดรับสื่อบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของคนพิการทางสายตา. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6187.
View online Resources
Collections