Wisdom Repository Repository

คลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์

คลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-09-14)
  อุดมการณ์รากฐานนิยมทางศาสนาเป็นอุดมการณ์ที่ไม่ยอมรับว่าการเมืองและศาสนาแยกออกจากกัน ตรงกันข้ามมองว่า การเมืองคือศาสนา ซึ่งมีนัยว่าหลักการศาสนาไม่จำกัดขอบเขตเพียงชีวิตส่วนตัวของบุคคล แต่เป็นหลักการของสาธารณะ ซึ่งผนึกรวมทั้งกฎหมาย ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-09-07)
  พหุวัฒนธรรมนิยมปรากฎขึ้นในอาณาบริเวณทางการเมืองครั้งแรกในประเทศแคนาดาเมื่อปี 1965 ต่อมาแพร่ออกไปสู่ประเทศออสเตรเลีย และตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 พหุวัฒนธรรมนิยมได้กลายเป็นประเด็นเด่นในแวดวงการวิวาทะทางการเมืองระดับโลก ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-08-31)
  หลักคิดนิเวศวิทยา (ecology) มองสรรพสิ่งในโลกเป็นระบบที่เชื่อมโยงอย่างซับซ้อนมีการเกื้อกูลกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ มนุษย์เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง มิได้มีความเหนือกว่าหรือเป็นนายของสรรพสิ่งและสรรพชีวิตอื่น ๆ ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-08-24)
  อุดมการณ์สังคมนิยมมีชะตากรรมไม่แตกต่างจากอุดมการณ์อื่น ๆ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้มากนัก นั่นคือ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาของสังคม หลักคิดสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์แบบสุดขั้วได้ล้มตายหายไปจนเกือบสูญสลายจากสนามการเมือง ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-08-17)
  อนุรักษนิยมเป็นคำที่เริ่มใช้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เพื่อแสดงถึงอุดมการณ์ทางการเมือง โดยในสหรัฐอเมริกาใช้คำนี้เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านหลักการและจิตวิญญาณของการปฏิวัติฝรั่งเศสปี 1789 ขณะที่ในอังกฤษอนุรักษนิยมถูกนำมาใช้เป็นชื่ ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-08-10)
  เสรีนิยมเป็นอุดมการณ์ที่มีพัฒนาการอย่างยาวนานในการเมืองสมัยใหม่ ในฐานะที่เป็นอุดมการณ์ เสรีนิยมเป็นผลผลิตจากการล่มสลายของระบอบศักดินาในยุโรป และเติบโตในสังคมทุนนิยม แต่เมื่อเข้าสู่สนามการแข่งขันทางอุดมการณ์เสรีนิยมดั้งเดิม ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-08-03)
  นับตั้งแต่คำว่าอุดมการณ์ถูกประดิษฐ์และเผยแพร่สู่สาธารณะใน ค.ศ. 1796 โดย Antoine Desttute de Tracy นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ความหมายและนัยของอุดมการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง แรกเริ่มเดิมที de Tracy ให้ความหมายอุดมการณ์ว่าเป็น ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-07-27)
  แนวคิดอวสานนิยมแบบสุดท้ายเป็นการทะเลาะถกเถียงกันเกี่ยวกับการนำหลักคิด "เหตุผลนิยม" มาแทนที่ "อุดมการณ์" สำหรับประวัติศาสตร์ของการพัฒนาภูมิปัญญาของตะวันตก ความพยายามของนักปรัชญาในการนำหลักคิดแบบเหตุผลนิยมเข้ามาแทนที่อุดมก ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-07-20)
  แนวคิดที่ว่าด้วยการข้ามพ้นการแบ่งขั้วระหว่างความเป็นซ้ายและขวา อันมีพื้นฐานความเชื่อว่า สังคมยุคใหม่มีสิ่งที่ดำรงอยู่ภายในสังคมที่เรียกว่า "อภิบรรยาย" ในเชิงอุดมการณ์ ซึ่งครอบงำความเชื่อของสังคมอย่างมั่นคงและยาวนานในยุคแ ...
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)
  โมเดลปฏิรูปประเทศไทย 15 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง, การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างมาตรฐานจริยธรรมผู้บริหารประเทศ, กระบวนการยุติธรรม, การบริหารราชการแผ่นดิน, การศึกษา, โครงสร้างเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม, ข้อมูลข่าวสาร, ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-06-29)
  การสรรหาและคัดเลือก สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ผ่านมาสร้างรอยด่างให้แก่การปกครองของรัฐไทยอย่างใหญ่หลวง เพราะมิได้ดำเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารบ้านเมืองที่ดี ปราศจากหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกที่สามารถตรวจสอบได้ ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-06-15)
  รัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้หลายประการ แต่ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนและอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลคือ "การเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ" ...
 • ศศิวิมล สู่วรฤทธิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)
  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลไกและมาตรการของการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย ภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2)ศึกษาผลกระทบที่เป็นไปได้ของประชาคมอาเซียน ที่มีต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (กรุงเทพธุรกิจ, 2562-06-09)
  หลังการโหวตให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศสมัยที่ 2 แม้ความชัดเจนในการจัดสรรคนของพรรคร่วมรัฐบาลเข้าประจำกระทรวงต่าง ๆ ยังไม่ลงตัวก็ตาม แต่ที่แน่ชัดคือ นโยบายที่เคยประกาศหาเสียงไว้ถื ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-06-08)
  เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ได้คนเดิมกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง กรอบคิดและทิศทางการบริหารประเทศที่ดำรงอยู่ช่วงห้าปีที่ผ่านมา ยังคงถูกผลักดันและขับเคลื่อนต่อไป แต่บริบทการเมืองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การต่อสู้ในไตรภูมิทางการเมือง ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-06-01)
  ในระบอบรัฐสภา การจัดตั้งรัฐบาลเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากผลการเลือกตั้ง การจัดตั้งรัฐบาลจะกระทำได้ง่ายหากมีพรรคการเมืองหนึ่งชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากเด็ดขาด ได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกท ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-05-25)
  ความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 เป็นผลมาจากความล้มเหลวของทั้งฝ่ายที่กุมอำนาจรัฐและกลุ่มการเมืองคู่แข่ง ซึ่งต่างฝ่ายก็กระทำสิ่งผิดพลาดและทำให้การเมืองไทยมีความเปราะบางจนอาจพัฒนาไปสู่ความแตกห ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-05-18)
  การจัดตั้งรัฐบาลมีความผันผวนเพราะว่าไม่มีพรรคการเมืองฝ่ายใดได้เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ทำให้ความคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยมเชิงวั ...
 • พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-04-27)
  การเมืองไทยในยุคนี้เป็น "การเมืองของการตีความกฎหมายที่ยุ่งเหยิง" และ "การเมืองของการร้องเรียน" ทำให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญของประเทศชาติ มีการโยนภาระการตัดสินใจกันไปมาระหว่างหน่วยงาน ...
 • สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (บางกอกทูเดย์, 2561-11-02)
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดงานสัมมนา One Belt One Road กับการเดินหน้าของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT) ในงานได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของ One Belt One Road ว่าปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วม ...

View more