Show simple item record

การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารจัดการกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

dc.contributorKla Maneechoteen
dc.contributorกล้า มณีโชติth
dc.contributor.advisorChutarat Chompunthen
dc.contributor.advisorจุฑารัตน์ ชมพันธุ์th
dc.contributor.otherNational Institute of Development Administration. The Graduate School of Environmental Development Administrationen
dc.date.accessioned2023-01-17T04:46:16Z
dc.date.available2023-01-17T04:46:16Z
dc.date.issued7/1/2023
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6215
dc.descriptionDoctor of Philosophy (Environmental Management) (Ph.D.(Environmental Management))en
dc.descriptionปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) (ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม))th
dc.description.abstractThe research aimed to study the situations, problems, and obstacles of the administration for environmental fund industrial limestone mining project and recommend appropriate administration model for environmental fund industrial limestone mining project.  The methodology consisted of literature review on the guideline of the use of funds and regulations, compilation of environmental funds for mining projects, collection of the structure of administration of mining funds totaled 41 funds already established, and participation in meetings to observe and interview 25 members of Public Affairs Committee responsible for fund administration.  At the same time, the area was selected at Na Phra Lan Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District, Saraburi Province with operating mines and 19 funds.  The study conducted interviews with 14 community leaders and addressed questions to 375 sample for the first time using the Systematic Random Sampling in August 2019, and addressed questions to 626 sample for the second time in August 2020, in total questions addressed 2 times to 1,001 sample.  The information initially collected was used to interpret the conceptual framework in conjunction with the consideration of the guideline of fund administration of Department of Primary Industries and Mines enforced in 2 Notifications namely Notification of Department of Primary Industries and Mines on the Guideline of Health Surveillance Fund Administration for Mining Projects dated September 30, 2016 and Notification of Department of Primary Industries and Mines on the Guideline of Community Development Fund Administration Around Mining Areas dated September 30, 2016. The questions on the fund administration model were addressed to 18 experts using the Delphi method to provide the opportunity for the experts to express their opinions in 4 Rounds to ensure appropriate model.  The administration model for environmental fund industrial limestone mining project used the SWOT analysis and applied the principles of Balanced Scorecard.  The foundation of the analysis was the financial perspective from the establishment of mining funds, and the apex or goal was customer’s perspective which was people’s satisfaction to use the fund for development of community and surveillance or promotion of health.  The current structure of Public Affairs Committee was composed of representatives from agencies at provincial, district, and local levels.The study findings revealed that the appropriate structure should focus on community representatives and local agencies.  The in-depth interviews were conducted with 2 agencies at the provincial level namely Saraburi Provincial Industry Office and Provincial Office for Natural Resources and Environment Saraburi, 3 agencies at the district level namely Chaloem Phra Kiat District Public Health Office,  Chaloem Phra Kiat District Agricultural Extension Office, and Chaloem Phra Kiat District Community Development Office.  Arrangement was made for a focus group and a call on the Director-General, Department of Primary Industries and Mines, who agreed with the study findings that modification must be made for the guideline of administration for environmental fund industrial limestone mining project.  In this connection, Department of Primary Industries and Mines, Regional Office of Primary Industries and Mines, and Provincial Industry Office would participate in the support of efficient, transparent, and fair administration through promoting measures with adherence to environmental good governance.en
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาสถานภาพ ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม และเสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม วิธีการศึกษาประกอบด้วยการทบทวนเอกสารแนวทางการใช้กองทุนและข้อบังคับต่างๆ ประมวลกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการเหมืองแร่ รวบรวมโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนของเหมืองแร่ จำนวน 41 กองทุน ที่มีการจัดตั้งแล้ว และเข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์และสัมภาษณ์คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนจำนวน 25 ราย ขณะเดียวกันได้ใช้พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ที่มีเหมืองแร่เปิดดำเนินการและมีกองทุนจำนวน 19 กองทุน การศึกษาได้สัมภาษณ์ผู้นำชุมชน 14 ราย สอบถามประชาชน 1 ครั้ง จำนวน 375 ตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างทำแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) ในเดือนสิงหาคม 2562 และสอบถามอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 626 ตัวอย่าง รวมสอบถาม 2 ครั้ง จำนวน 1,001 ตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมศึกษาเบื้องต้น นำมาประมวลกรอบแนวคิดร่วมกับพิจารณาแนวทางบริหารจัดการกองทุนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่บังคับใช้ประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ลงวันที่ 3 กันยายน 2559 และประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559             รูปแบบการบริหารจัดการกองทุน นำไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญจำนวน 18 ท่าน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi method) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญออกความเห็น จำนวน 4 รอบ เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม การบริหารกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมใช้ SWOT analysis และประยุกต์หลัก Balance Scorecard โดยฐานของการวิเคราะห์คือมุมมองด้านการเงินที่ได้จากการจัดตั้งกองทุนที่มาจากเหมืองแร่และจุดสูงสุดหรือเป้าหมายคือมุมมองลูกค้าซึ่งก็คือความพึงพอใจของราษฎรที่นำเงินจากกองทุนมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและเฝ้าระวังหรือส่งเสริมสุขภาพ โครงสร้างคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ปัจจุบันมีทั้งตัวแทนจากหน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างที่เหมาะสมควรเน้นที่ตัวแทนชุมชนและหน่วยงานระดับท้องถิ่น และการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานระดับจังหวัด 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดสระบุรี หน่วยงานระดับอำเภอ 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และการจัดสนทนากลุ่ม รวมทั้งการเข้าพบอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เห็นด้วยกับผลการศึกษาที่จะต้องปรับแนวทางการบริหารการจัดการกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม โดยในส่วนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยุติธรรมด้วยมาตรการส่งเสริมต่างๆ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมth
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2023-01-17T04:46:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 5920931001.pdf: 5262852 bytes, checksum: 5c1691ee6528f0483190139069efee20 (MD5) license.txt: 202 bytes, checksum: b73cf3ce748735a79944aa8bb026b893 (MD5) Previous issue date: 7en
dc.language.isoen
dc.publisherNational Institute of Development Administration
dc.rightsNational Institute of Development Administration
dc.subjectAdministration Modelen
dc.subjectEnvironmental Funden
dc.subjectIndustrial Limestone Miningen
dc.subject.classificationSocial Sciencesen
dc.titleA STUDY OF APPROPRIATE ADMINISTRATION MODEL FOR ENVIRONMENTAL FUND INDUSTRIAL LIMESTONE MINING PROJECTen
dc.titleการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารจัดการกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมth
dc.typeDissertationen
dc.typeดุษฎีนิพนธ์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record