Show simple item record

dc.contributor.advisorโชคชัย สุเวชวัฒนกูลth
dc.contributor.authorฐิญาภา เสถียรคมสรไกรth
dc.date.accessioned2023-01-24T09:06:11Z
dc.date.available2023-01-24T09:06:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otherb191196th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6256
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557th
dc.description.abstractการวิจัยในครั้งนี้มีวัตัถุประสงค์1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาส 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาสมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วยบุคลากรจากองค์กรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านสิทธิมนุษยชน โรงเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพฯ และสถานสงเคราะห์เด็กในจังหวัดกรุงเทพฯ ร่วมกับการจัดสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากองค์กรด้านการท่องเที่ยว ใช้วิธีการวิเคราะห์ขัอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสรุปเป็นกระบวนการเรียนรู้อันเกิดจากการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาสผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับองค์ประกอบที่มีผลต่อการ เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาสจะอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งประกอบด้วยประการแรกการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีประเด็นการเรียนรู้คือ1) นับถือตนเอง 2) ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 3) ไม่เหยียดหยาม ลดทอนหรือปฏิบัติต่อบุคคลอื่นเสมือนไม่ใช่มนุษย์ประการที่สองความเสมอภาคหรือเท่าเทียม มีประเด็นการเรียนรู้ย่อยคือ1) ไม่เลือกปฏิบัติ2) เปิดใจยอมรับความแตกต่าง 3) ให้โอกาสที่เหมือนกันบน พื้นฐานของความหลากหลาย และประการสุดท้ายความเป็นธรรม มีประเด็นการเรียนรู้ย่อยคือ1)ยึดมั่นในความยุติธรรม 2) มีคุณธรรม 3) เข้าใจและรับผิดชอบในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ทั้งนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาส มีลักษณะรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับเชิงทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักด้านการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นมุ่งเน้นเรื่องการปรับทัศนคติให้เกิดการยอมรับ และเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคม ซึ่งจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในระยะเวลา 1 วันเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่วัดโพธิ์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ และ Dialogue in the dark โดยมีกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและกลุ่มเด็กด้อยโอกาสth
dc.description.provenanceSubmitted by นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (2566) (บุษกร แก้วพิทักษ์คุณ) (budsak.a@nida.ac.th) on 2023-01-24T09:06:11Z No. of bitstreams: 1 b191196.pdf: 2657371 bytes, checksum: 42b15ae6827eeaea295b34beaa8da697 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2023-01-24T09:06:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b191196.pdf: 2657371 bytes, checksum: 42b15ae6827eeaea295b34beaa8da697 (MD5) Previous issue date: 2014en
dc.format.extent226 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.otherการท่องเที่ยวth
dc.subject.otherเด็กด้อยโอกาสth
dc.subject.otherการท่องเที่ยว -- การจัดการth
dc.titleการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาสth
dc.title.alternativeTourism activities development for human diversity understanding in underprivileged childrenth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2014.65


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record