การศึกษาตัวแบบองค์การสุขภาพดี : กรณีศึกษาองค์การเอกชนสัญชาติไทยในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า 100 ปี

Citation
บุญพรรษา วัฒนเมฆินทร์กุล (2007). การศึกษาตัวแบบองค์การสุขภาพดี : กรณีศึกษาองค์การเอกชนสัญชาติไทยในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า 100 ปี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/627.
View online Resources
Collections