การกำกับตลาดทุนโดยใช้หลัก Rules-Based และ Principles-Based : ศึกษากรณีการปั่นหุ้นเปรียบเทียบ

Citation
เอก วรรณประทีป (2019). การกำกับตลาดทุนโดยใช้หลัก Rules-Based และ Principles-Based : ศึกษากรณีการปั่นหุ้นเปรียบเทียบ. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6349.
View online Resources