ปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

Citation
จิตราภรณ์ ทองไทย (2009). ปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/647.
View online Resources
Collections