รูปแบบและประสิทธิผลการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส

Citation
อรุณี เมืองศิลปศาสตร์ (2011). รูปแบบและประสิทธิผลการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/649.
View online Resources
Collections