การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับระบบคุณภาพ HA : กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น

Citation
เยาวมาลย์ พุทธา (2002). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับระบบคุณภาพ HA : กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/660.
View online Resources
Collections