การพัฒนาสิทธิและบทบาททางเศรษฐกิจของสตรีในภาคอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสงขลา

Citation
ยุวดี จันทะศิริ (2001). การพัฒนาสิทธิและบทบาททางเศรษฐกิจของสตรีในภาคอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสงขลา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/661.
View online Resources
Collections