บทบาทและแนวทางการพัฒนานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษาเขตสาธารณสุขที่ 2

Citation
กมลวรรณ ชาติทองคำ (2001). บทบาทและแนวทางการพัฒนานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษาเขตสาธารณสุขที่ 2. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/681.
View online Resources
Collections