พุทธจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรโครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่" จังหวัดชลบุรี

Citation
พลฤทธิ์ สุวรรณเมธา, 2515- (2003). พุทธจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรโครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่" จังหวัดชลบุรี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/686.
View online Resources