การประเมินความพร้อมของพนักงานในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาบริษัทวาไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Citation
อภิรัตน์ หวานนุรักษ์ (2005). การประเมินความพร้อมของพนักงานในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาบริษัทวาไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน). Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/689.
View online Resources