AEC: Articles

 

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัทดอกเบี้ย., 1986)
  6 กุมภาพันธ์ 2529 ชาวโลกรับรู้ถึงความพ่ายแพ้และความอัปยศของอดีตประธานาธิบดีมามร์กอส สำหรับชาวฟิลิปปินส์ไม่เพียงแต่จะโค้นอดีตจอมเผด็จการลง และมีผู้นำเป็นสตรีคือนางคอราซอน อาควีโน่ เท่านั้นหากแต่ทุกคนล้วนตั้งความหวังว่าเศร ...
 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กองบรรณาธิการเอกสารภาษีอากร., 1992)
  ประเทศฟิลิปปินส์ได้นำระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาใช้จัดเก้บเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2531 โดยได้บัญญัติไว้ในคำสั่งคณะรัฐมนตรี ที่ 273 และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายการจัดเก็บภาษี มาตรา 5-87 แนวคิดในการนำระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้บังคับ ...
 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กองบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร., 1989)
  แรงงานไทยในประเทศวิ่งสู่ภาวะวิกฤต บริษัทเปโตรเคมีแห่งชาติ เริ่มอิมพอร์ตแรงงานฝีมือระลอกแรกจากฟิลิปปินส์ เผยปีหน้าต้องเร่งปรับค่าจ้าง และเงินเดือนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามราคาตลาดป้องกันสมองไหลออกจากราชการ ...
 • Maurice Cain (ทีมบรรณาธิการ the Rubber International Magazine., 2001)
  ในฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ผู้เขียนได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างที่เกิดขึ้นในการผลิตและบริโภคยางธรรมชาติ โดยเชื่อว่าภูมิภาค ASEAN จะเป็นศูนย์กลางการผลิตยางธรรมชาติในช่วงเวลาหนึ่งแม้ว่าประเทศผู้ผลิตหลักอาจไม่สามารถรั้งตำ ...
 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กองบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร., 1998)
  ก้าวแรกในธนาคารทหารไทย พรหมเสกเข้ามาเป็นพนักงานประจำสำนักงานอำนวยการสาขาต่างประเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้คือ ทำหน้าที่เป็นตัวประสานงานเอกสารจากสำนักงานในต่างประเทศไปยังแผนกต่างๆ ในสำนักงานใหญ่ จนกระทั่งต่อมา ...
 • ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน). ฝ่ายวิจัย. (กองบรรณาธิการเอกสารภาษีอากร, 1996)
  พม่ามีทรัพยากรมากและมีค่าแรงต่ำ เศรษฐกิจก็ขยายตัวในอัตราที่น่าพอใจ รัฐบาลพม่าพยายามเร่งพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาการเมืองภายในประเทศรวมทั้งปัญญาชนกลุ่มน้อยโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความปรองดองในประเทศอย่างไรก็ดี ปัญหาเรื่องค ...
 • อิทธิฤทธิ์ ประคำทอง. (มูลนิธิโลกสีเขียว., 1998)
  แม้ว่าการวางแนวท่อก๊าซจากแหล่งยาดานาในฝั่งพม่าถูกวิจารณ์จากทั่วโลก ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง เนื่องจากยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าที่ต้องการใช้โครงการนี้ทำลายฐานที่มั่นของกำลังทหารชนกลุ่มน้อยในรัฐมอญและภ ...
 • เดือนเพ็ญ ลิ้มศรีตระกูล. (มูลนิธิโลกสีเขียว., 1998)
  การต่อสู้คัดค้านโครงการวางท่อส่งก๊าซจากแหล่งยาดานา สหภาพพม่า ซึ่งมีจุดรับก๊าซที่บ้านอีต่อง อำเภอทองผาภูมิ ก่อนจะพาดผ่านพื้นที่ป่าและชุมชนต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ไปสิ้นสุดยังโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม จังหวัดราชบุรี ...
 • เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์. (กองบรรณาธิการโลกสีเขียว, 1998)
  ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ปตท.กลับปฏิเสธทางเลือกที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยการทำประชาพิจารณ์โดยอ้างว่าสัญญาทุกอย่างผูกมัดให้ต้องสร้าง ไม่อาจแม้แต่ชะลอโครงการ เพราะหากโครงการล่าช้า จะต้องเสียค่าปรับในจำนวนเงิน ...
 • กองบรรณาธิการโลกสีเขียว. (กองบรรณาธิการโลกสีเขียว., 1998)
  การสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาสหภาพพม่าเข้ามาในประเทศไทย นับเป็นอภิมหาโครงการของการปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย หรือ ปคท. ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนกว่า 16,000 ล้านบาท นี่ยังไม่นับรวมเงินที่ ปตท.จะต้องจ่ายเป็นค่าซื้อก๊าซปีละ ...
 • นารถ นเรนทร. (กองบรรณาธิการโลกการค้า, 2003)
  ในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร หลายเรื่องน่าสนใจไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี ที่มีการสลับสับเปลี่ยนหัวโขนของกระทรวงต่างๆชนิดที่บางเก้าอี้สร้างความฮือฮาแบบคาดไม่ถึง หรือเรื่องของการปรับกระบวนแน ...
 • นิพนธ์ สุวรรณวัฒนา. (กองบรรณาธิการ Customs Import-Export., 2005)
  รัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่าได้ตกลงให้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ความยาว 1.4 กิโลเมตร และถนนเชื่อมต่อมีระยะห่างจากสะพานแห่งแรก 4 กิโลเมตร โดยฝ่ายไทยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงบประมาณ 38 ล้านบาท ขณะที่กรมโยธ ...
 • นิพนธ์ สุวรรณวัฒนา. (กองบรรณาธิการ Customs Import-Export., 2005)
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศให้ช่องทางด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า เมื่อ 19 กันยายน 2540 เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธืระหว่างไทย-สหภาพพม่า กำหนดการซื้อขาย ณ จุดผ่อนปรนได้วงเงินไม่เกิน 500,000 ...
 • ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย., 1994)
  การผ่อนคล้ายทางการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อพม่าจะช่วยขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างสหรัฐฯกับพม่าในอนาคตในวงกว้างมากขึ้น ดังเห็นได้จากในช่วงก่อนปี 2546 ที่สหรัฐฯ ประกาศกฎหมาย คว่ำบาตรต่อพม่า พม่าเป็นฝ่ายเกินดุลก ...
 • อัชนา ลิมป์ไพฑูรย์. (ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย., 1999)
  ภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากที่ต้องเผชิญกับราคาตกต่ำมานานพอสมควร จนส่งผลกระทบต่อรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจของบรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในตะวันออกกลาง หรือกลุ่มโอเปค แต่ขณะที่ประเทศผู้บรืโภคน้ำ ...
 • นิพรรธน์ อินทรศัพท์. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 1990)
  ไทย มาเลเซียมีการตกลงจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมไทย-มาเลเซียเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2530 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆร่วมเป็นกรรมการด้วย ...
 • อนุพันธ์ กิจนิลชีวะ. (กองบรรณาธิการเอกสารภาษีอากร., 1991)
  เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532 รัฐบาลมาเลเซียประกาศให้ลาบวนเป็นเขตปลอดภาษี (Tax Haven) ซึ่งจะให้ ประโยชน์เช่นเดียวกับที่เขตปลอดภาษีที่ตั้งในประเทศอื่นหลายประเทศมีอยู่ และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2533 รัฐสภาของประเทศมาเลเซียได้ผ่ ...
 • สวิน วุฒิภูมิ. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1993)
  บทความนี้จะกล่าวการสัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย ซึ่งในการสัมนาครั้งนี้จะกล่าวถึง ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาเรือประมงไทยถูกมาเลเซียจับกุม พร้อมทั้งกล่าวถึงสภาพปัญหาเรือประมงไทยถูกมาเลเซียจับกุม
 • กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์. (กองบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร., 1993)
  บทความฉบับนี้ผู้เขียนมีความประสงค์ที่จะนำลักษณะและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐบาลมาเลเซียส่งเสริมให้บริษัทต่างประเทศเข้าไปตั้งบริษัทในเกาะลาบวนในการวางแผนภาษีอากรโดยสังเขป
 • พิสิฎฐ ภัคเกษม. (กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐกิจและสังคม., 1988)
  A part from the infrastructure development, it is of utmost importance in newly liberalized market econimies that trade and investment promotion policies and regulations be consistent, and facilitate complementary development ...

View more

ค้นหาใน คลังปัญญา


Discover

เรียกดูข้อมูล

Language