Wisdom Repository Repository

ASEAN Political-Security Community (APSC)

ASEAN Political-Security Community (APSC)

Recent Submissions

 • Stark, Jan. (Routledge, 2013)
  As Malaysia’s economy grows and flourishes, strong new links are being forged with other developing countries in the region and beyond. This book traces the ways in which age-old organizational, political, religious and ...
 • Christie, Clive J., 1944 (Curzon, 2012)
  The concept of 'Asian Values' has recently been emphasized by East and South East Asian political leaders. These leaders have argued that European political values have exercised an unhealthy hegemony over the international ...
 • รณรงค์ นพคุณ. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 1991)
  บทความนี้ผู้เขียนพยายามจะนำสาระสำคัญออกมาให้ได้มากที่สุด โดยผู้เขียนกล่าวว่าฟิลิปปินส์ควรจะถูกเรียกว่า เป็น medium-sized country คืออยู่ในระดับกลางๆทั้งในแง่พื้นที่ ประชากรและศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งตามขนาดพื้นที่ ...
 • สีดา สอนศรี. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 1994)
  รัฐธรรมนูญฉบับแรกของฟิลิปปินส์ คือ ฉบับปีค.ศ.1935 18 มาตรา ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างสหรัฐฯและฟิลิปปินส์เป็นผู้ร่าง ทั้งที่สหรัฐหวังที่จะให้ประชาชนฟิลิปปินส์มีรูปแบบการปกครองที่เป็ตประชาธิปไตยตามระบบประธานาธิบดีซึ่งกำ ...
 • โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1999)
  บทความนี้เป็นการแปลสรุปความจากเอกสารของ LDAP เรื่อง Synopsis of Finding Second Rapid Field Appraisal of Decentralization ; The Local Perspective ซึ่งทางโครงการได้รับมอบจาก Mr.Kennett H.Ellison ที่ปรึกษาประจำโครงการฯ ...
 • ชุลีพร เดชขำ. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 2000)
  การปกครองท้องถิ่นของประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการเขียนและถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆมาหลายครั้งแล้ว สำหรับครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งอื่น คือเป็นการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงในการให้ได้มาซึ่ง การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่ประเทศนี้ใช ...
 • ศุภการ สิริไพศาล. (กองบรรณาธิการรูสมิแล., 2007)
  ฟิลิปปินส์ เป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่ถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยระบบทุนนิยม มาตั้งแต่ยุคอาณษนิคมในสมัยสเปนจนกระทั่งได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1946 ปัจจัยจากภายนอกถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแ ...
 • ไพโรจน์ จันทรนิมิ. (กองบรรณาธิการผู้จัดการ., 1987)
  อาจจะผิดทั้งด้วยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเป็นอาชญากรที่ทำหน้าที่ปล้นสะดมของประเทศชาติประชาชนก็ว่ากันไปลงโทษกันตามตัวบทกฎหมาย แต่พฤติกรรมบางอย่างเหล่านี้แม้ว่าเป็นการทำมาหากินบนทรากของความเป็นโจร ...
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป., 1994)
  หงสาวดีเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเล แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงเกาะเล็กๆแล้วมีหงส์ตัวผู้มาเกาะอยู่ที่นั้น แต่เนื่องจากที่ตรวนั้นเล็กมากจนไม่มีที่ให้หงส์ตัวเมียเกาะ หงส์ตัวเมียจึงบินขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังของหงส์ตัวผู้ จึงได้เรียกกัน ...
 • สุวิทย์ ธีรศาศวัต, ผู้แนะนำหนังสือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1995)
  หนังสือเรื่องทางรถไฟสายไทย-พม่า เล่มนี้เป็นหนังสือภาษาไทยที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟสายนี้ ละเอียดสมบูรณ์ที่สุด โดยอาศัยหลักฐานทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษที่อดีตเชลยศึกของญี่ปุ่นบันทึกเอาไว้ และที่สำคัญคือหลักฐา ...
 • พิศาล มุกดารัศมี. (1995)
  ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเหคุผลกลใดก็ตามของข้ออ้างผลสำเร็จให้รัฐบาลทหารพม่าหรือสภาฟื้นฟูกฎระเบียบแห่งรัฐ (SLORC) ทั้งของประชาคมอาเซียนว่าด้วยนโยบาย "Constructive Engagement"ไปจนถึงของประชาคมโลกในการแซงชั่นโดดเดี่ยวประเทศพม่ ...
 • ปรีชา เรืองจันทร์. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 2000)
  ที่ศูนย์นักศึกษาพม่าบ้านมณีลอย อยู่กันอย่างอิสระตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบจังหวัดราชบุรีและภายใต้กรอบกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ข้อยกเว้นที่ห้ามปฏิบัติคือห้ามเคลื่อนไหวทางเมืองเท่านั้น ดังนั้น ...
 • สมพัฒน์ ศรีเมฆารัตน์. (มูลนิธิโลกสีเขียว., 2000)
  ปัญหาอันเนื่องมาจากการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ ที่ตกอยู่ในการตัดสินของภาครัฐบาลโดยฝ่ายเดียวมายาวนาน ได้แสดงตัวให้เห็นเด่นชัดในยุคสมัยปัจจุบัน ในรูปความขัดแย้งระหว่างรับกับประชาชน หรือชุมชนกับชุมชน ในการแย่งชิงทรัพยากรซึ ...
 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1983)
  บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึง ศักยภาพของพลังพุทธศาสนาที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังทางการเมืองในการสนับสนุนขบวนการชาตินิยมในการต่อสู้เพื่อเอกราชในพม่า ช่วง ค.ศ.1886-1948 ส่วนการเคลื่อนไหวของพลังพุทธศาสนานี้ได้แก่ พระสงฆ์ ...
 • ปรีชา เรืองจันทร์. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 2000)
  นับแต่ปี 2490 ภายหลังจากที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ รัฐบาลพม่าได้รวบรวมรัฐชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ เข้าเป็นสหภาพพม่า โดยมีสัญญาทำกันที่เมืองปากหลวงระบุว่าพม่า และรัฐอิสระต่างๆ จะรวมกันเป็นสหภาพภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี ...
 • ระหัตร โรจนประดิษฐ์. (กองบรรณาธิการวารสารสิ่งแวดล้อม., 2005)
  ประเทศพม่านั้นเป็นประเทศเผด็จการทหารและปิดประเทศในปัจจุบัน ต่างชาติโดยเฉพาะประเทศตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ พยายามกดดันให้รัฐบาลทหารพม่าปกครองแบบประชาธิปไตยและปล่อยตัวนาง อองซานซูจีให้เป็นอิสระ เหตุผลเป็นเพราะสหรั ...
 • พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 1989)
  ระบบสุลต่าน จัดเป็นระบอบการปกครองรูปหนึ่ง ที่มีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์มานานกว่า 800 ปี ระบอบนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อประมาณศตวรรษที่ 11 แต่เพิ่งเป็นที่ยอมรับกันในศตวรรษที่ 15 เมื่อโมหะหมัดแห่งก๊าซนา (Mohmad ...
 • สุชาติ เลียงแสงทอง. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 1991)
  มาเลเซียถือว่าเป็นประเทศหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับไทยใากที่สุด เนื่องจากมีชายแดนติดต่อเชกับประเทศไทยเป็นระยะทางยาวกว่า 600 กิโลเมตร จึงทำให้มาเลเซียมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในทุกด้านๆ ประชาชนบริเวณชายแดนทั้งสองประเทศ ...
 • กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1991)
  เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการปกครองให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอทางชายแดนภาคใต้นั้น ต้องพิจารณาคุณสมบัตืพิเศษดีเด่นเฉพาะตัว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยละเอียดอ่อนหลายประการประกอบเป็นสำคัญ ...
 • สำนักประสานงานมวลชน. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1999)
  การเสริมสร้างความเข้าใจและการกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย เป็นโครงการหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นโครงการนำร่องหรือโครงการต้นแบบสำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี และการปฎิบัติในการส่งเสริมบทบ ...

View more