ประสิทธิภาพการบริหารการเงินของชุมชน : สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา

Citation
นภวิท จงเจริญประเสริฐ (2004). ประสิทธิภาพการบริหารการเงินของชุมชน : สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/710.
View online Resources
Collections