Wisdom Repository Repository

Browsing APSC: Documents by Issue Date

Browsing APSC: Documents by Issue Date

Sort by: Order: Results:

  • กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองอาเซียน 1 (กระทรวงต่างประเทศ, 2011)
    บทความได้พูดถึง ภาพรวม เป้าหมาย สถานะล่าสุด และบทบาทของไทยในด้านการเมืองและความมั่นคงที่มีต่ออาเชียน
  • กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน (กระทรวงต่างประเทศ, 2011)
    เนื้อหาได้เสนอถึงกลไกในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ซึ่งได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language