APSC: Articles

 

Recent Submissions

 • รณรงค์ นพคุณ. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 1991)
  บทความนี้ผู้เขียนพยายามจะนำสาระสำคัญออกมาให้ได้มากที่สุด โดยผู้เขียนกล่าวว่าฟิลิปปินส์ควรจะถูกเรียกว่า เป็น medium-sized country คืออยู่ในระดับกลางๆทั้งในแง่พื้นที่ ประชากรและศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งตามขนาดพื้นที่ ...
 • สีดา สอนศรี. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 1994)
  รัฐธรรมนูญฉบับแรกของฟิลิปปินส์ คือ ฉบับปีค.ศ.1935 18 มาตรา ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างสหรัฐฯและฟิลิปปินส์เป็นผู้ร่าง ทั้งที่สหรัฐหวังที่จะให้ประชาชนฟิลิปปินส์มีรูปแบบการปกครองที่เป็ตประชาธิปไตยตามระบบประธานาธิบดีซึ่งกำ ...
 • โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1999)
  บทความนี้เป็นการแปลสรุปความจากเอกสารของ LDAP เรื่อง Synopsis of Finding Second Rapid Field Appraisal of Decentralization ; The Local Perspective ซึ่งทางโครงการได้รับมอบจาก Mr.Kennett H.Ellison ที่ปรึกษาประจำโครงการฯ ...
 • ชุลีพร เดชขำ. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 2000)
  การปกครองท้องถิ่นของประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการเขียนและถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆมาหลายครั้งแล้ว สำหรับครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งอื่น คือเป็นการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงในการให้ได้มาซึ่ง การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่ประเทศนี้ใช ...
 • ศุภการ สิริไพศาล. (กองบรรณาธิการรูสมิแล., 2007)
  ฟิลิปปินส์ เป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่ถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยระบบทุนนิยม มาตั้งแต่ยุคอาณษนิคมในสมัยสเปนจนกระทั่งได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1946 ปัจจัยจากภายนอกถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแ ...
 • ไพโรจน์ จันทรนิมิ. (กองบรรณาธิการผู้จัดการ., 1987)
  อาจจะผิดทั้งด้วยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเป็นอาชญากรที่ทำหน้าที่ปล้นสะดมของประเทศชาติประชาชนก็ว่ากันไปลงโทษกันตามตัวบทกฎหมาย แต่พฤติกรรมบางอย่างเหล่านี้แม้ว่าเป็นการทำมาหากินบนทรากของความเป็นโจร ...
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป., 1994)
  หงสาวดีเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเล แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงเกาะเล็กๆแล้วมีหงส์ตัวผู้มาเกาะอยู่ที่นั้น แต่เนื่องจากที่ตรวนั้นเล็กมากจนไม่มีที่ให้หงส์ตัวเมียเกาะ หงส์ตัวเมียจึงบินขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังของหงส์ตัวผู้ จึงได้เรียกกัน ...
 • สุวิทย์ ธีรศาศวัต, ผู้แนะนำหนังสือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1995)
  หนังสือเรื่องทางรถไฟสายไทย-พม่า เล่มนี้เป็นหนังสือภาษาไทยที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟสายนี้ ละเอียดสมบูรณ์ที่สุด โดยอาศัยหลักฐานทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษที่อดีตเชลยศึกของญี่ปุ่นบันทึกเอาไว้ และที่สำคัญคือหลักฐา ...
 • พิศาล มุกดารัศมี. (1995)
  ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเหคุผลกลใดก็ตามของข้ออ้างผลสำเร็จให้รัฐบาลทหารพม่าหรือสภาฟื้นฟูกฎระเบียบแห่งรัฐ (SLORC) ทั้งของประชาคมอาเซียนว่าด้วยนโยบาย "Constructive Engagement"ไปจนถึงของประชาคมโลกในการแซงชั่นโดดเดี่ยวประเทศพม่ ...
 • ปรีชา เรืองจันทร์. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 2000)
  ที่ศูนย์นักศึกษาพม่าบ้านมณีลอย อยู่กันอย่างอิสระตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบจังหวัดราชบุรีและภายใต้กรอบกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ข้อยกเว้นที่ห้ามปฏิบัติคือห้ามเคลื่อนไหวทางเมืองเท่านั้น ดังนั้น ...
 • สมพัฒน์ ศรีเมฆารัตน์. (มูลนิธิโลกสีเขียว., 2000)
  ปัญหาอันเนื่องมาจากการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ ที่ตกอยู่ในการตัดสินของภาครัฐบาลโดยฝ่ายเดียวมายาวนาน ได้แสดงตัวให้เห็นเด่นชัดในยุคสมัยปัจจุบัน ในรูปความขัดแย้งระหว่างรับกับประชาชน หรือชุมชนกับชุมชน ในการแย่งชิงทรัพยากรซึ ...
 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1983)
  บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึง ศักยภาพของพลังพุทธศาสนาที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังทางการเมืองในการสนับสนุนขบวนการชาตินิยมในการต่อสู้เพื่อเอกราชในพม่า ช่วง ค.ศ.1886-1948 ส่วนการเคลื่อนไหวของพลังพุทธศาสนานี้ได้แก่ พระสงฆ์ ...
 • ปรีชา เรืองจันทร์. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 2000)
  นับแต่ปี 2490 ภายหลังจากที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ รัฐบาลพม่าได้รวบรวมรัฐชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ เข้าเป็นสหภาพพม่า โดยมีสัญญาทำกันที่เมืองปากหลวงระบุว่าพม่า และรัฐอิสระต่างๆ จะรวมกันเป็นสหภาพภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี ...
 • ระหัตร โรจนประดิษฐ์. (กองบรรณาธิการวารสารสิ่งแวดล้อม., 2005)
  ประเทศพม่านั้นเป็นประเทศเผด็จการทหารและปิดประเทศในปัจจุบัน ต่างชาติโดยเฉพาะประเทศตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ พยายามกดดันให้รัฐบาลทหารพม่าปกครองแบบประชาธิปไตยและปล่อยตัวนาง อองซานซูจีให้เป็นอิสระ เหตุผลเป็นเพราะสหรั ...
 • พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 1989)
  ระบบสุลต่าน จัดเป็นระบอบการปกครองรูปหนึ่ง ที่มีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์มานานกว่า 800 ปี ระบอบนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อประมาณศตวรรษที่ 11 แต่เพิ่งเป็นที่ยอมรับกันในศตวรรษที่ 15 เมื่อโมหะหมัดแห่งก๊าซนา (Mohmad ...
 • สุชาติ เลียงแสงทอง. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 1991)
  มาเลเซียถือว่าเป็นประเทศหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับไทยใากที่สุด เนื่องจากมีชายแดนติดต่อเชกับประเทศไทยเป็นระยะทางยาวกว่า 600 กิโลเมตร จึงทำให้มาเลเซียมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในทุกด้านๆ ประชาชนบริเวณชายแดนทั้งสองประเทศ ...
 • กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1991)
  เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการปกครองให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอทางชายแดนภาคใต้นั้น ต้องพิจารณาคุณสมบัตืพิเศษดีเด่นเฉพาะตัว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยละเอียดอ่อนหลายประการประกอบเป็นสำคัญ ...
 • สำนักประสานงานมวลชน. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1999)
  การเสริมสร้างความเข้าใจและการกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย เป็นโครงการหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นโครงการนำร่องหรือโครงการต้นแบบสำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี และการปฎิบัติในการส่งเสริมบทบ ...
 • ประสาท มีแต้ม. (กองบรรณาธิการรูสมิแล, 2000)
  หลังจากการทำประชาพิจารณ์โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซียต้องล้มเลิกไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สังคมไทยได้เริ่มให้ความสนใจและตั้งคำถามต่อโครงการนี้มากขึ้น
 • ปิยะ กิจถาวร. (กองบรรณาธิการรูสมิแล., 2000)
  บรรยากาศแห่งความอิ่มเอมใจของประชาชนชาวไทยที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไม่ทันจางหายไป ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชนกลุ่มต่างๆ ก็ทยอยติดตามกันมาอย่างไม่ขาดสาย ลึกลงเบื้องหลังของการชุมนุมประท้วงอย่างเอาจริงเอาจังจ ...

View more

Search Wisdom Repository


Discover

Browse

Language