Wisdom Repository Repository

Browsing APSC: Articles by Submit Date

Browsing APSC: Articles by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • สุวิทย์ ธีรศาศวัต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1999)
  ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงเศรษฐกิจหมู่บ้านในประเทศลาว ช่วงตั้งแต่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส (ค.ศ. 1954) จนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยมใน ค.ศ.1975 โดยจะเปรียบเทียบในบางประเด็นกับอีสานของไทยด้วย ข้อมูลในส่วนของลาวส่ ...
 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1994)
  เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์คิดกอบกู้อิสรภาพแยกจากไทย โดยร่วมมือกับเจ้าราชบุตร (โย่หรือโย้) (บุตรเจ้าอนุวงศ์) ซึ่งมีความดีความชอบคราวปราบกบฏอ้ายสาเกียดโง้ง พระบาทสมเด็จรพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าให้เจ้าราชบุตร (โย่) ...
 • วัลภา บุรุษพัฒน์ (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร., 1990)
  ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับไทยและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่โบราณกาล แม้จะมีลัทธิการปกครองแตกต่างกัน แต่ลาวและไทยมีความคล้ายคลึงกันหลายประการด้านภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และเป็นประเ ...
 • Unknown author (บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป, 1990)
  ความพยายามที่จะเปิดประเทศให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปทำมาค้าขายในลาวนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ปรากฎว่าการเข้าไปของชาวต่างประเทศนั้นยังมีน้อยเต็มทีเมื่อเทียบกับการทุ่มเทโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้นำลาวในระยะสองปีที่ผ่านมา ...
 • Unknown author (บริษัทมีเดียแอสโซซิเอตเต็ด, 1989)
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเดิมเรียกว่า"ราชอาณาจักรลาว" มีการปกครองแบบมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข จนกระทั่งปี 2518 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยเหตุผลทางการเมือง มีประธานาธิบดีที่แต่งตั ...
 • สมหมาย ภักดีชาติ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา, 2002)
  อรัญประเทศเป็นเมืองชายแดนติดกับกัมพูชา ด้านทิศตะวันออกสุดของจังหวัด คือสสระแก้ว เดิมเรียกว่า "บ้านหินแร่" และได้เปลี่ยนเป็นอรัญประเทศ เมื่อพ.ศ.2393 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ต่อมาถูกลดฐา ...
 • กราบ๊อฟสกี้, ฟอลเกอร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2001)
  ประเทศลาวและกัมพูชาเคยประสบชะตากรรมที่คล้ายคลึงกัน คือ ตกในสภาพเป็นรัฐกันชน ที่ถูกกดดันอยู่ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีอำนาจเหนือกว่า คือ ประเทสไทย และเวียดนาม ดังนั้นความหวั่นวิตกที่ว่าประเทศชาติจะสูญหายได้แผ่ขยายไปสู่ ...
 • ไกรสร เตียวประเสริฐ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา, 1993)
  นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า ประเทศเพื่อนบ้านเราที่ทำศึกสงคราม ฆ่าฟันกันเองมาเป็นเวลานานอย่างเขมรนี้กำลังเกิดสันติภาพเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเสียที นับว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของสหประชาชาติอีกชิ้นหนึ่ง (ในจำนวนไม่มากชิ้น) ...
 • วัลลภ จิตตฤกษ์ (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 1992)
  จากปัญหาทางการเมืองภายในกัมพูชา เมื่อ 17 ม.ค.18-7ม.ค.22 ที่รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยนำโดย นายพล พต ปกครองกัมพูชา ทำให้มีประชาชนกัมพูชาอพยพเข้ามาในประเทศไทย 34,044 คน (ปัจจุบันได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ 3 หมดแล้ว) ...
 • จักรพงษ์ อินทสร, ปรเมศวร์ เอี่ยมอุไร (บริษัทแอสแควร์ แมกกาซีน., 2006)
  บทความนี้คณะผู้วิจัยขอนำเสนอ กลยุทธ์การถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ กรณีศึกษา การพัฒนารถรางไฟฟ้าในอินโดนิเซียโดยละเอียดของบทความ ไม่ได้นำเสนอความไฮเทคของรถไฟแต่จะนำเสนอ หลักการ การถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่าง เพราะปัจจุบันประเทศไทยเอง ...
 • อาทร จิตสุนทรชัยกุล (2003)
  ในช่วงระยะเวลาสามสิบปีที่ผ่านมานโยบายการพัฒนาของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งในการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะส่งผลประโยชน์ให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาก แต่มันก็ส่งผลกระทบในทางลบด้วยเช่นกัน การพัฒนาทางเศ ...
 • ปรีชา แก่นสา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา., 1991)
  อินโดนิเชียเป็นประเทศที่ใหญ่ในเอเชียประเทศหนึ่ง ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก มีอาณาเขตกว้างใหญ่จากตะวันออกจรดตะวันตกราว 5,000 กิโลเมตร จากเหนือจรดใต้ประมาณ 3,000 กิโลเมตร ใหญ่โตเท่าๆ สหรัฐอเมริกา ...
 • Huy, Nguyen Tuong (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2002)
  In general, Vietnam is still a largely agricultural nation with as much as 80 percent of the population living in rural areas and over two-thirds of them depending on farming for a living. Since the introduction of 'doi ...
 • ธรรมสาร. (มหาวิทยาลัยรามคำแหง., 1989)
  ประเทสในกลุ่มอินโดจีน คือ ประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาตลอด
 • สุขุม สมประสงค์ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา., 1991)
  เมื่อพุดถึงบรูไนในหมู่คนไทยก็อาจจะมีปฏิกิริยาความคิด ความเห็รแตกต่างกันออกไปตามแต่ว่าผุ้นั้นจะอยู่ในสถานะที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของประเทศนั้นมากน้อยแตค่ไหนอย่างไร
 • วยากรณ์ งามจรรยาภรณ์ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย., 2006)
  ประเทศสิงค์โปร์เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะสิงค์โปร์ และเกาะใหญ่น้อยใหญ่ในบริเวณรอบๆ 63 เกาะโดยเกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ภูมิประเทศอยู่ทางตอนใต้ของมาเลเซีย มีพื้นที่เพียง 682.7ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 4 ล้านคนเศษ ...
 • Unknown author (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร., 2006)
  สิงค์โปร์ (Singapore) หรือ๙ื่อทางการ คือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ที่มีพื้นที่ประมาณ 682.7 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับเกาะภูเก็ตของประเทศไทย และมีประชากรเพียง 4.35 ...
 • วิษณุ บุญมารัตน์. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 2002)
  งานศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานและบทบาทเฉพาะของรัฐในบริบทที่เรียกว่า รัฐใหม่ (หรือประเทศใหม่-New Nation) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีไม่มากนัก ด้วยความห่างไกลทำให้มันดูเหมือนว่ากลุ่มหัวก้าวหน้าทาง ...
 • Unknown author (กองบรรณาธิการวารสารการบริหารคน., 2001)
  พื้นฐานสำคัญของ Human Resource Development คือต้องรู้ว่าความสามารถอะไรบ้างที่พนักงานในองค์กรจำเป็นต้องมี แล้วคนในองค์กรมีความสามารถทำได้ตามนั้นหรือไม่ ขั้นตอนต่อไปคือการฝึกอบรม โดยเป้าหมายของการฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับวั ...
 • ภักดิ์ รัตนผล. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1997)
  ในประเทศแถบเอเชียด้วยกันแล้ว สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็น "จิ๋วแต่แจ๋ว" อย่างแท้จริง ด้วยประชากรเพียงสามล้านคนเศษ น้อยกว่ากรุงเทพฯ ครึ่งหนึ่ง บนพื้นที่เกาะไล่เรี่ยกับเกาะภูเก็ต คือประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร สิงคโปรืกล ...

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language