Wisdom Repository Repository

Browsing APSC: Articles by Submit Date

Browsing APSC: Articles by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล, 2000)
  โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ จัดโดยกรมการปกครองและมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในระดับอำเภอที่มีผลงานโดดเด่นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุ ...
 • Unknown author (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร., 1990)
  ในสงครามโลก ซึ่งเริ่มต้นที่ยุโรปทั้งสองครั้ง ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะต่างประสบความเดือดร้อนน่าเวทนาโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้อะไรเลย (ในสงครามโลกครั้งที่1 สูญเสียชีวิตผู้คนประมาณ 7 ล้านคน และในสงครามโลกครั้งที่ ...
 • เพิ่ม กอมณี. (กองบรรณาธิการวารสารข้าราชการ., 1987)
  วันที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันแรกของการเปิดฉากการประชุม Dr. Andrew Chew ในฐานะเป็น Head Civil Service ของสิงคโปร์ได้กล่าวต้อนรับ และ Dr. Richart Hu Tsu Tau รัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ...
 • อภิเชษฐ กาญจนดิฐ. (กองบรรณาธิการรูสมิแล., 2008)
  เป็นที่ยอมรับกันโดยแพร่หลายในหมู่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์มลายา/มาเลเซียว่าจุดเรื่มต้นที่สำคัญของประวัติศาสตร์มลายา/มาเลเซีย คือ ความรุ่งเรื่องของท่ามะละกา (Malacca) เพราะก่อนหน้าการสถาปนาอาณาจักรมะละกานั้น ดินแดนแถบนี้ยังมิ ...
 • Unknown author (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร., 2007)
  มาเลเซียมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระรามาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong XII Sultan MIzan Zaial Abidin Ibnu Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah ซึ่งเป็นสุลต่านประจำรัฐนตรังกานู ได้รับการแต่งตั้งใน ...
 • ปิยะ กิจถาวร. (กองบรรณาธิการรูสมิแล., 2000)
  บรรยากาศแห่งความอิ่มเอมใจของประชาชนชาวไทยที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไม่ทันจางหายไป ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชนกลุ่มต่างๆ ก็ทยอยติดตามกันมาอย่างไม่ขาดสาย ลึกลงเบื้องหลังของการชุมนุมประท้วงอย่างเอาจริงเอาจังจ ...
 • ประสาท มีแต้ม. (กองบรรณาธิการรูสมิแล, 2000)
  หลังจากการทำประชาพิจารณ์โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซียต้องล้มเลิกไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สังคมไทยได้เริ่มให้ความสนใจและตั้งคำถามต่อโครงการนี้มากขึ้น
 • สำนักประสานงานมวลชน. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1999)
  การเสริมสร้างความเข้าใจและการกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย เป็นโครงการหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นโครงการนำร่องหรือโครงการต้นแบบสำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี และการปฎิบัติในการส่งเสริมบทบ ...
 • กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1991)
  เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการปกครองให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอทางชายแดนภาคใต้นั้น ต้องพิจารณาคุณสมบัตืพิเศษดีเด่นเฉพาะตัว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยละเอียดอ่อนหลายประการประกอบเป็นสำคัญ ...
 • สุชาติ เลียงแสงทอง. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 1991)
  มาเลเซียถือว่าเป็นประเทศหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับไทยใากที่สุด เนื่องจากมีชายแดนติดต่อเชกับประเทศไทยเป็นระยะทางยาวกว่า 600 กิโลเมตร จึงทำให้มาเลเซียมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในทุกด้านๆ ประชาชนบริเวณชายแดนทั้งสองประเทศ ...
 • พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 1989)
  ระบบสุลต่าน จัดเป็นระบอบการปกครองรูปหนึ่ง ที่มีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์มานานกว่า 800 ปี ระบอบนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อประมาณศตวรรษที่ 11 แต่เพิ่งเป็นที่ยอมรับกันในศตวรรษที่ 15 เมื่อโมหะหมัดแห่งก๊าซนา (Mohmad ...
 • ระหัตร โรจนประดิษฐ์. (กองบรรณาธิการวารสารสิ่งแวดล้อม., 2005)
  ประเทศพม่านั้นเป็นประเทศเผด็จการทหารและปิดประเทศในปัจจุบัน ต่างชาติโดยเฉพาะประเทศตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ พยายามกดดันให้รัฐบาลทหารพม่าปกครองแบบประชาธิปไตยและปล่อยตัวนาง อองซานซูจีให้เป็นอิสระ เหตุผลเป็นเพราะสหรั ...
 • ปรีชา เรืองจันทร์. (สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา., 2000)
  นับแต่ปี 2490 ภายหลังจากที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ รัฐบาลพม่าได้รวบรวมรัฐชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ เข้าเป็นสหภาพพม่า โดยมีสัญญาทำกันที่เมืองปากหลวงระบุว่าพม่า และรัฐอิสระต่างๆ จะรวมกันเป็นสหภาพภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี ...
 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1983)
  บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึง ศักยภาพของพลังพุทธศาสนาที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังทางการเมืองในการสนับสนุนขบวนการชาตินิยมในการต่อสู้เพื่อเอกราชในพม่า ช่วง ค.ศ.1886-1948 ส่วนการเคลื่อนไหวของพลังพุทธศาสนานี้ได้แก่ พระสงฆ์ ...
 • สมพัฒน์ ศรีเมฆารัตน์. (มูลนิธิโลกสีเขียว., 2000)
  ปัญหาอันเนื่องมาจากการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ ที่ตกอยู่ในการตัดสินของภาครัฐบาลโดยฝ่ายเดียวมายาวนาน ได้แสดงตัวให้เห็นเด่นชัดในยุคสมัยปัจจุบัน ในรูปความขัดแย้งระหว่างรับกับประชาชน หรือชุมชนกับชุมชน ในการแย่งชิงทรัพยากรซึ ...
 • ปรีชา เรืองจันทร์. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 2000)
  ที่ศูนย์นักศึกษาพม่าบ้านมณีลอย อยู่กันอย่างอิสระตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบจังหวัดราชบุรีและภายใต้กรอบกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ข้อยกเว้นที่ห้ามปฏิบัติคือห้ามเคลื่อนไหวทางเมืองเท่านั้น ดังนั้น ...
 • พิศาล มุกดารัศมี. (1995)
  ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเหคุผลกลใดก็ตามของข้ออ้างผลสำเร็จให้รัฐบาลทหารพม่าหรือสภาฟื้นฟูกฎระเบียบแห่งรัฐ (SLORC) ทั้งของประชาคมอาเซียนว่าด้วยนโยบาย "Constructive Engagement"ไปจนถึงของประชาคมโลกในการแซงชั่นโดดเดี่ยวประเทศพม่ ...
 • สุวิทย์ ธีรศาศวัต, ผู้แนะนำหนังสือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1995)
  หนังสือเรื่องทางรถไฟสายไทย-พม่า เล่มนี้เป็นหนังสือภาษาไทยที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟสายนี้ ละเอียดสมบูรณ์ที่สุด โดยอาศัยหลักฐานทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษที่อดีตเชลยศึกของญี่ปุ่นบันทึกเอาไว้ และที่สำคัญคือหลักฐา ...
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป., 1994)
  หงสาวดีเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเล แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงเกาะเล็กๆแล้วมีหงส์ตัวผู้มาเกาะอยู่ที่นั้น แต่เนื่องจากที่ตรวนั้นเล็กมากจนไม่มีที่ให้หงส์ตัวเมียเกาะ หงส์ตัวเมียจึงบินขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังของหงส์ตัวผู้ จึงได้เรียกกัน ...
 • ไพโรจน์ จันทรนิมิ. (กองบรรณาธิการผู้จัดการ., 1987)
  อาจจะผิดทั้งด้วยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเป็นอาชญากรที่ทำหน้าที่ปล้นสะดมของประเทศชาติประชาชนก็ว่ากันไปลงโทษกันตามตัวบทกฎหมาย แต่พฤติกรรมบางอย่างเหล่านี้แม้ว่าเป็นการทำมาหากินบนทรากของความเป็นโจร ...

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language