Wisdom Repository Repository

Browsing ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) by Issue Date

Browsing ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • สุกัญญา ภัทราชัย. (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1986)
  การศึกษานิทานพื้นบ้านเรื่องกระจง-ตัวเอกเจ้าเล่ห์แสนกล ของอินโดนิเชีย ได้เคยมีผู้ศึกษาโดยใช้ทฤษฎีและระเบียบวิธีที่หลากหลาย ในบทความเรื่องนี้ผู้เชียนได้ใช้แนวพินิจหลายแนว เริ่มด้วยการเก็บรวบรวมและแปลนิทานเรื่องกระจงโดยใช้ท ...
 • Unknown author (กองบรรณาธิการผู้จัดการ., 1987)
  เพราะความล้มเหลวของระบอบการปกครองแบบโซเชียลลิสต์แบบพม่าๆ ที่สั่งสมความอัตคัดขัดสนทางเศรษฐกิจมานับสิบๆปี ทำให้เริ่มรู้สึกและมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเจริญของยุคสมัยกันบ้างแล้ว โฉมหน้าใหม่ของเมืองม่านมิได้มีความสำคัญเ ...
 • ธรรมสาร. (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. สำนักแรงงานสัมพันธ์, 1989)
  ประเทศในกลุ่มอินโดจีน คือ ประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยมาตลอด
 • Unknown author (โปรเฟสชั่นนัลเมนเนจเมนท์, 1990)
  ระบบการสื่อสารสัมพันธ์ที่ออกจะได้รับความนิยมจากบรรดาประชาชนทั่วไป ต้องยอมรับว่าธุรกิจสถานีโทรทัศน์อยู่ในระดับแนวหน้าแน่นอน เนื่องจากผู้ได้รับสื่อสามารถได้ยินทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว ที่ทำให้พวกเขาได้อรรถรสในการสื่อสารได ...
 • สมเกียรติ อังศิริลาวัลย์ (1990)
  ทรัพยากรป่าไม้ถือว่ามีความสำคัญตต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งในอดีต-ปัจจุบัน การสูญเสียพื้นที่ป่าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผลกระทบในด้านการขาดแคลนไม้ใช้สอยและขาดดุลยภาพทางธรรมชาติและสิงแวดล้อม สถานการณ์ป่าไม้ของไทยใน ...
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1991)
  ในอนาคตเขมรคงต้องพึ่งพาญี่ปุ่นไม่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะร่วมถึงด้านวิชาการด้วย เพราะมีโปรเฟสเซอร์ญี่ปุ่น ซึ่งให้ความสนใจศึกษาเรื่องปราสาทขอม ประวัติศาสตร์ขอมและเวลาเลคเชอร์จะเลคเชอร์เป็นภาษาญี่ปุ่น แล้วให้คนญี่ ...
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1992)
  ผมโชคดีได้ตามเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปประเทศกัมพูชาเป็นการส่วนพระองค์ตั้งแต่วันที่ 25-27 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องบินพระทื่ันั่งส่วนพระองค์ของพระบาทสมเ ...
 • Unknown author (สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 1993)
  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้งสหพันธ์องค์การบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งอาเซียนเมื่อปี 2534 โดยร่วมกับสถาบันการจัดการงานบุคคุลแห่งประเทศสิงคโปร์ สถาบันการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศมาเลเซีย ...
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1993)
  วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2536 เวลา 07.00น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯออกจากที่ประทับคือเรือนรับรองจัมกามอนไปยังพระราชวัง เขมรินทร์ เพื่อเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระชายา นโรดม โมนิค สีหนุ เพื่อทูลลา เพราะเหตุว ...
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป., 1994)
  พระเจดีย์ชเวดากองด้วยเหตุที่ว่าตั้งอยู่ในดินแดนที่เคยเป็นที่อยู่ของพวกมอญมากอ่น จึงเป็นเจดีย์แบบมอญคือ ไม่มีบันไดขั้นทั้ง 4 ทิศ และส่วนบนสุดใต้ยอดที่เป็นรูปปลีรีเหมือนปลีกล้วย นอกจากนี้เจดีย์ชเวดากองยังเป็นเจดีย์ที่ตั้งอ ...
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1994)
  พุกามรุ่งเรืองราวๆประมาณ พ.ศ.1600-1800 เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอนิรุทธมหาราช ซึ่งเป็นมหาราชในสมัยประวัติศาสตร์ของพม่า แม้เมืองพุกามจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 200 ปีก็ตาม แต่ที่นี้มีโบราณสถานอยู่มาก มาย คือมีประมาณ 5000 ...
 • นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว. (กรมการปกครอง., 1995)
  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2538 คณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาตำบล ในคณะกรรมการพัฒนาชนบทและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ได้จัดให้มีการดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย และอินโดนิเชียเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาแบบผสมผสาน
 • A.H. Roslan (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์., 1995)
  บทความนี้มุ่งศึกษาแนวชาตินิยมจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ตามทรรศนะของ Breton ชาตินิยมอาจมองได้ว่าเป็นการลงทุนกับชนชาติหรือชาติพันธ์ในการนี้พรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่มีนโยบายชาตินิยมจะใช้การลงทุนเป็นเครื่องมือทำให้ทรัพย์สินควา ...
 • นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1995)
  บทความนี้เป็นบทความที่กล่าวถึงการฟังบรรยายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมาเลเซีย และ สิงคโปร์ ของโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะบรรยายเกี่ยวกับ องค์กรต่างๆที่มีส่วนในการรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ...
 • ปรีชา รักษ์คิด (กรมการปกครอง., 1997)
  ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยมีหลายกลุ่มเช่น ชาวเขาเผ่าต่างๆ จีนฮ่อ อดีตทหารจีนคณะชาติ พม่า กระเหรี่ยง มอญ เนปาลอพยพ อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์ มลายา ไทยลื้อ ผู้อพยพเชื้อสายไทยจังหวัดเกาะกง เป็นต้น แต่กลุ่มที่รัฐบาลไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษ ...
 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1998)
  บทความเรื่องนี้ต้องการขยายมุมมองและขอบเขตของการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ทีนอกเหนือจากที่เคยรับรู้โดยผ่านเอกสารไทย และเอกสารพื้นเวียงในอีสานแล้ว การรับรู้เรื่องเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์ในเอกสารของลาวในงานชิ้นนี้จะเป็นการขยายพรมแด ...
 • วาที ทรัพย์สิน, พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 1999)
  หมอพื้นบ้านถือเป็นกลุ่มคนที่ทำหน้าที่สืบสานและสืบทอดแพทย์แผนไทยโบราณไว้ให้คนไทยรุ่นหลังได้รู้จักและช่วยพิสูจน์ให้ชาวไทยและชนชาติอื่นได้ประจักษ์ว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านของแพทย์แผนไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่า น่าชื่นชม ภาคภูมิใจ ...
 • สมศักดิ์ ศรีสันติสุข., บุญพา มิลินทสูต, หุมพัน ลัตตะนะวง., คอนวัน วิไลวง., ท้าวถาวอน จิดตะลาด, ท้าวถูมี จันทะพุดทา. (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2000)
  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (2) ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม (3) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และ (4) ศึกษาผลกระทบของกา ...
 • กองบรรณาธิการรูสมิแล. (กองบรรณาธิการรูสมิแล., 2000)
  เรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญและส่งผลสะเทือนไปทั่วชุมชนในภาคใต้เมื่อเร็วๆ นี้ก็คือโครงการท่อส่งก๊าซและโรงงานแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชน ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบกับผู้ดำเนินโครงการนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ ...
 • มารศรี ชอทิพย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2000)
  บทความนี้มุ่งศึกษาการเสริมความในวรรณกรรมของ ลาว คำหอม จากการศึกษาพบว่า ลาว คำหอม นำการเสริมความมาใช้เพื่อแทรกน้ำเสียงและทัศนคติเชิงเสียดสี อีนเชื่อมโยงไปสู่การตีความสาระสำคัญของเรื่องได้อย่างละเอียดและชัดเจน

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language