Wisdom Repository Repository

Browsing ASCC: Articles by Submit Date

Browsing ASCC: Articles by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (รายงานทีดีอาร์ไอ. ฉบับที่ 46 (พฤษภาคม 2550)สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2007)
 • นพคุณ ชีวะธนรักษ์; วิไล พึ่งผล (วารสารนักบริหาร. 33,4 (ต.ค.-ธ.ค. 2556) 64-71, 2013)
 • ณัฐชา วัฒนวิไล; จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล (วารสารนักบริหาร. 32, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 16 - 25, 2012)
 • สุกัญญา หาญตระกูล (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2001)
  ยุคสมัยแห่งการสื่อสารในปัจจุบันทำให้การสื่อสารสำคัญมากขึ้น ในฐานะเครื่องมือสื่อสาร ภาษามีสถานภาพเป็นทุน หรือเป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่ง ซึ่งประเทศชาติจะต้องคำนึงถึง ประเทศสิงคโปร์ และเกาะฮ่องกง ไม่มีทรัพยากรอื่นใด ...
 • ทวีวัฒนา ทุนคุ้มทอง (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2000)
  ดร.เจซุส เปอรัลดา กล่าวถึงความเป็นหนึ่งเดียวของวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้ความหลากหลาย ไว้ในเอกสารประกอบนิทรรศการ มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนว่า"ในบางมุมมอง อาเซียนเองก็ไม่แตกต่างจากต้นไม้ที่นิยมปลูก ซึ่งเผือก คือถึงแม้จะเติบโตเป็นอิสระ ...
 • Unknown author (สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 1993)
  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้งสหพันธ์องค์การบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งอาเซียนเมื่อปี 2534 โดยร่วมกับสถาบันการจัดการงานบุคคุลแห่งประเทศสิงคโปร์ สถาบันการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศมาเลเซีย ...
 • สาริสา อุ่นทานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2005)
  บทความนี้กล่าวถึงสถานภาพการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร1 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร2 ภาษาและวฒนธรรมลาว และวรรณคดีลาวซึ่งภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกให้ ...
 • รัตนา จันทร์เทาว์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, 2005)
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความหมายของคำเสริมสร้อยภาษาลาว โดยใช้ข้อมูลจำนวน 880 คำ จากหนังสือพิมพ์ วารสาร และ เรื่องสั้น ลาว ผลการศึกษา พบว่า คำเสริมสร้อยในภาษาลาว มีโครงสร้างมาจากการนำคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันห ...
 • Unknown author (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2005)
  วรรณกรรมปฏิวัติเป็นวรรณกรรมที่มีความเป็นมาควบคู่ไปกับพัฒนาการวรรณกรรมสมัยใหม่ของลาวในทุกยุคสมัย แม้ผ่านระยะเวลาในการปฏิวัติชาติประชาธิปไตยเพื่อปลดปล่อยประเทศจากระบอบอาณานิคมและการแทรกแซงจากประเทศมหาอำนาจนานกว่าสามทศวรรษ ...
 • รัตนา จันทร์เทาว์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2005)
  คำเสริมสร้อย ( Elaborative Expression ) เป็นลักษณะร่วมทางภาษาประการหนึ่งของภาษาที่ใช้อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอยู่ในภาษาลาวทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน คำเสริมสร้อยช่วยแสดงความหมายของประโยคให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ...
 • Unknown author (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์, 2002)
  คำว่า ภาษิต หรือ สุภาษิต มีความหมายอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้แล้วจะมีการแบ่งออกเป็นหลายหมวดหลายหมู่ด้วยกัน ในภาษาไทยกลางมีคำว่า ภาษิต สำนวนโวหาร สำบัดสำนวน คำคม คำพังเพย ฯลฯ ในภาษาของกลุ่มชนชาติไท-ลาวก็มีการแยกแยะเช่นกัน ...
 • Peltier, Anatole-Roger. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์, 2002)
  ผู้เขียนมีความคิดที่จะรวบรวมภาษิตต่างๆ ของชนชาติไท-ลาว มานานแล้ว พร้อมกับปริวัติเป็นภาษาไทยกลางและแปลเป็นภาษาตะวันตก เช่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและวรรณกรรมของกลุ่มลาว-ไท ...
 • สมศักดิ์ ศรีสันติสุข., บุญพา มิลินทสูต, หุมพัน ลัตตะนะวง., คอนวัน วิไลวง., ท้าวถาวอน จิดตะลาด, ท้าวถูมี จันทะพุดทา. (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2000)
  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (2) ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม (3) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และ (4) ศึกษาผลกระทบของกา ...
 • มารศรี ชอทิพย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2000)
  บทความนี้มุ่งศึกษาการเสริมความในวรรณกรรมของ ลาว คำหอม จากการศึกษาพบว่า ลาว คำหอม นำการเสริมความมาใช้เพื่อแทรกน้ำเสียงและทัศนคติเชิงเสียดสี อีนเชื่อมโยงไปสู่การตีความสาระสำคัญของเรื่องได้อย่างละเอียดและชัดเจน
 • วาที ทรัพย์สิน, พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 1999)
  หมอพื้นบ้านถือเป็นกลุ่มคนที่ทำหน้าที่สืบสานและสืบทอดแพทย์แผนไทยโบราณไว้ให้คนไทยรุ่นหลังได้รู้จักและช่วยพิสูจน์ให้ชาวไทยและชนชาติอื่นได้ประจักษ์ว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านของแพทย์แผนไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่า น่าชื่นชม ภาคภูมิใจ ...
 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1998)
  บทความเรื่องนี้ต้องการขยายมุมมองและขอบเขตของการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ทีนอกเหนือจากที่เคยรับรู้โดยผ่านเอกสารไทย และเอกสารพื้นเวียงในอีสานแล้ว การรับรู้เรื่องเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์ในเอกสารของลาวในงานชิ้นนี้จะเป็นการขยายพรมแด ...
 • สมเกียรติ อังศิริลาวัลย์ (1990)
  ทรัพยากรป่าไม้ถือว่ามีความสำคัญตต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งในอดีต-ปัจจุบัน การสูญเสียพื้นที่ป่าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผลกระทบในด้านการขาดแคลนไม้ใช้สอยและขาดดุลยภาพทางธรรมชาติและสิงแวดล้อม สถานการณ์ป่าไม้ของไทยใน ...
 • Unknown author (โปรเฟสชั่นนัลเมนเนจเมนท์, 1990)
  ระบบการสื่อสารสัมพันธ์ที่ออกจะได้รับความนิยมจากบรรดาประชาชนทั่วไป ต้องยอมรับว่าธุรกิจสถานีโทรทัศน์อยู่ในระดับแนวหน้าแน่นอน เนื่องจากผู้ได้รับสื่อสามารถได้ยินทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว ที่ทำให้พวกเขาได้อรรถรสในการสื่อสารได ...
 • ธรรมสาร. (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. สำนักแรงงานสัมพันธ์, 1989)
  ประเทศในกลุ่มอินโดจีน คือ ประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยมาตลอด
 • Unknown author (บริษัทลีดเดอร์ไทม์ คอร์ปอเรชั่น, 2004)
  กัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีสายสัมพันธ์อันดีมาช้านาน เมื่อครั้งอาณาจักร "ขอม" บรรพบุรุษของ "กัมพูชา" เคยยิ่งใหญ่ในอดีต เมื่อความรุ่งเรืองถึงกาลร่วงโรยก็ยังมีโบราณสถานต่างๆ เป็นเครื่องยืนยัน

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language