Wisdom Repository Repository

Browsing ASCC: Articles by Title

Browsing ASCC: Articles by Title

Sort by: Order: Results:

 • ดร.ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-04-27)
  Asia School of Business นำเสนอซีรีส์ Covid-19 The Day After Tomorrow มาได้หนึ่งเดือนกว่าแล้ว วัตถุประสงค์คือการนำโจทย์ต่างๆที่องค์กรในอาเซียนและเอเชียกำลังประสบ ฟังวิธีรับมือในปัจจุบันของผู้บริหาร มาผนวกกับความรู้และข้อค ...
 • ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. (กองบรรณาธิการวารสารไมโครคอมพิวเตอร์., 2005)
  เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เทียบเท่ากับเกาะช้างของไทย โครงข่ายการคมนาคมที่มีการวางแผนสร้างอย่างเป็นระบบ ทำให้การเดินทางจากจุดต่างๆ ภายในเกาะสิงคโปร์ไปยังสถานที่จัดงานเป็นไปได้โดยง่ายดาย ยิ่งเป็นการเดินทา ...
 • รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี (ไทยโพสต์, 2020-04-23)
  อาเซียนซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคในเอเชียที่สำคัญที่สุดกลับดูดีกว่า EU ทั้งนี้ เพราะในยุโรปและตะวันตกกำลังมีการระบาดอย่างหนัก จึงทำให้ไม่สามารถมีความร่วมมือกันได้ สถานการณ์ตอนนี้จึงต้องตัวใครตัวมัน และทุกประเทศต้องเอาตัวรอด ...
 • A.H. Roslan (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์., 1995)
  บทความนี้มุ่งศึกษาแนวชาตินิยมจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ตามทรรศนะของ Breton ชาตินิยมอาจมองได้ว่าเป็นการลงทุนกับชนชาติหรือชาติพันธ์ในการนี้พรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่มีนโยบายชาตินิยมจะใช้การลงทุนเป็นเครื่องมือทำให้ทรัพย์สินควา ...
 • Unknown author (ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, 2020-05)
  สตรีมมิง Hooq ที่เน้นลูกค้าหลักในแถบอาเซียนได้ประกาศปิดกิจการแล้ว หลังดำเนินงานมาได้ 5 ปี และมียอดผู้ใช้ที่น่าพอใจทีเดียว HOOQ เริ่มดำเนินกิจการในปี 2015 และเกิดจากการก่อตั้งโดย Singtel จากสิงคโปร์ ร่วมด้วย Sony Pictures ...
 • Peltier, Anatole-Roger. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์, 2002)
  ผู้เขียนมีความคิดที่จะรวบรวมภาษิตต่างๆ ของชนชาติไท-ลาว มานานแล้ว พร้อมกับปริวัติเป็นภาษาไทยกลางและแปลเป็นภาษาตะวันตก เช่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและวรรณกรรมของกลุ่มลาว-ไท ...
 • Unknown author (กองบรรณาธิการโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์., 2005)
  เราสามารถที่จะซื้อสิ่งของแพงๆหรือหรูหราได้ แต่เราไม่สามารถให้อนาคตที่ดีได้ถ้าไม่มีการศึกษาที่ดี เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ เพีบงแต่เราต้องหาสิ่งที่ถุกต้องและเหมาะสมกับเขา ฟรานซืส โลว์ ประธานกรรมการ บริษัท ...
 • Unknown author (บริษัท ณ.ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง, 2005)
  ที่ผ่านมาผู้นำพยายามให้ชาวสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษและคิดแบบตะวันตก จนประเทศสิงคโปร์ได้ฉายาว่า "Banana Republic" เหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะชาวเอเชียผิวเหลืองประเทสหนึ่ง แตใจเป็นแบบตะวันตกที่ผืวขาว
 • Unknown author (แนวหน้า, 2020-04-12)
  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เปิดเวทีคู่ขนาน TIJ Youth Forum ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอาเซียนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมอาญาที่เกี่ยวข้องกับ "อาชญากรรมทางไซเบอร์"ระหว่างวันที่ ...
 • สุกัญญา ภัทราชัย. (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1986)
  การศึกษานิทานพื้นบ้านเรื่องกระจง-ตัวเอกเจ้าเล่ห์แสนกล ของอินโดนิเชีย ได้เคยมีผู้ศึกษาโดยใช้ทฤษฎีและระเบียบวิธีที่หลากหลาย ในบทความเรื่องนี้ผู้เชียนได้ใช้แนวพินิจหลายแนว เริ่มด้วยการเก็บรวบรวมและแปลนิทานเรื่องกระจงโดยใช้ท ...
 • Unknown author (ไทยรัฐ, 2020-05-19)
  "บิ๊กก้อง" ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ระบุคงเป็นเรื่องยากที่ไทยเราจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาคนพิการอาเซียน อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 แทนฟิลิปปินส์ เนื่องจากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ซึ่งหากจะรับการแข่งขันอาเซ ...
 • สมเกียรติ อังศิริลาวัลย์ (1990)
  ทรัพยากรป่าไม้ถือว่ามีความสำคัญตต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งในอดีต-ปัจจุบัน การสูญเสียพื้นที่ป่าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผลกระทบในด้านการขาดแคลนไม้ใช้สอยและขาดดุลยภาพทางธรรมชาติและสิงแวดล้อม สถานการณ์ป่าไม้ของไทยใน ...
 • ณัฐชา วัฒนวิไล; จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล (วารสารนักบริหาร. 32, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 16 - 25, 2012)
 • ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1998)
  บทความเรื่องนี้ต้องการขยายมุมมองและขอบเขตของการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ทีนอกเหนือจากที่เคยรับรู้โดยผ่านเอกสารไทย และเอกสารพื้นเวียงในอีสานแล้ว การรับรู้เรื่องเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์ในเอกสารของลาวในงานชิ้นนี้จะเป็นการขยายพรมแด ...
 • Ho Diep, Nguyen (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2005)
  โครงการ การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศเวียดนาม เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2000 ด้วยความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและวิทยาลัยภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเวียดนาม แม้ว่าการเปิดเรียนครั้วแรกจะมีอุปสรร ...
 • วาที ทรัพย์สิน, พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 1999)
  หมอพื้นบ้านถือเป็นกลุ่มคนที่ทำหน้าที่สืบสานและสืบทอดแพทย์แผนไทยโบราณไว้ให้คนไทยรุ่นหลังได้รู้จักและช่วยพิสูจน์ให้ชาวไทยและชนชาติอื่นได้ประจักษ์ว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านของแพทย์แผนไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่า น่าชื่นชม ภาคภูมิใจ ...
 • มารศรี ชอทิพย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2000)
  บทความนี้มุ่งศึกษาการเสริมความในวรรณกรรมของ ลาว คำหอม จากการศึกษาพบว่า ลาว คำหอม นำการเสริมความมาใช้เพื่อแทรกน้ำเสียงและทัศนคติเชิงเสียดสี อีนเชื่อมโยงไปสู่การตีความสาระสำคัญของเรื่องได้อย่างละเอียดและชัดเจน
 • Unknown author (รายงานทีดีอาร์ไอ. ฉบับที่ 46 (พฤษภาคม 2550)สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2007)
 • Unknown author (ไทยรัฐ, 2020-05-14)
  กัมพูชา ประกาศข่าวดีไม่พบผู้ป่วยโควิดแล้วเกิน 1 เดือน เวียดนาม โชว์ผลงานทั้งประเทศมีผู้ติดเชื้อสะสม 270 คน ลาว มีผู้ติดเชื้อสะสมเพียง 19 ราย หายกลับบ้านหมดแล้วไม่เหลือเหยื่อโควิดแม้แต่รายเดียว อินโดนิเซีย มีผู้ติดเชื้อโค ...
 • Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2020-05-28)
  ภายหลังการประชุมสนง.คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคม ขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ...

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language