Wisdom Repository Repository

Browsing Articles by Author "ชลิศา รัตรสาร"

Browsing Articles by Author "ชลิศา รัตรสาร"

Sort by: Order: Results:

  • ชลิศา รัตรสาร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ, 2005)
    หล้งจากปีพ.ศ.2518 เป็นต้นมา สปป.ลาว เริ่มพัฒนาตนเองให้พ้นจากความล้าหลัง และพัฒนาให้เป็นตลาดการค้าเสรี โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจรองรับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และใช้นโยบายจินตะนากานใหม่ที่ถอดแบบมาจากนโยบายเปเรสทรอยก้าของรัสเซีย ...

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language