Wisdom Repository Repository

Browsing Articles by Author "ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์"

Browsing Articles by Author "ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์"

Sort by: Order: Results:

  • ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ (วารสารสุทธิปริทัศน์. 26,80 (ก.ย.- ธ.ค. 2555) 7-25, 2012)
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย รวมกับประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ ...

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language