Wisdom Repository Repository

Browsing Articles by Author "วริยา ลํ้าเลิศ"

Browsing Articles by Author "วริยา ลํ้าเลิศ"

Sort by: Order: Results:

  • วริยา ลํ้าเลิศ (วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ . 54,1 (2557) 1-19, 2014)
    การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นปัจจัยหลักที่สามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ เพราะเป็นทุนทางปัญญ ...

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language