Show simple item record

dc.contributor.advisorวินิต ทรงประทุม, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorไพจิตร กสิวัฒน์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:15:39Z
dc.date.available2014-05-05T09:15:39Z
dc.date.issued1993th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/918
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536.th
dc.description.abstractการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน และผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียนของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการบริหารงานขององค์การกับผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียน ศึกษาปัจจัยสภาพการบริหารงานขององค์การที่ร่วมกันทำนาย ผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียนได้ดีที่สุด อีกทั้งเปรียบเทียบผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียนระหว่างโรงเรียนต่างขนาด และต่างความรับผิดชอบของสาธารณสุขภาค เปรียบเทียบการประเมินสภาพการบริหารงานขององค์การระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหาร.th
dc.description.abstractการศึกษานี้ใช้กรอบการวิเคราะห์ การนำนโยบายไปปฏิบัติภายใต้ฐานคติต่างกัน รวม 3 กรอบ ได้แก่ 1) กรอบการวิเคราะห์ที่ยึดหลักเหตุผล 2) กรอบการวิเคราะห์ที่ยึดหลักการจัดการ และ 3) กรอบการวิเคราะห์ที่ยึดหลักการพัฒนาองค์การ.th
dc.description.abstractกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่ม 1) ครูอนามัย-ในฐานะผู้รับบริการ จำนวน 340 คน 2) พยาบาลอนามัยโรงเรียน-ในฐานะผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 84 คน และ 3) แพทย์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข และแพทย์ผู้ตรวจการสาธารณสุขภาค-ในฐานะผู้บริหาร รวม 50 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยส่งทางไปรษณีย์ แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+th
dc.description.abstractผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยสภาพการบริหารงานขององค์การบางปัจจัยในทุกกรอบการวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กับผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียนบางด้าน ทั้งในมิติการบรรลุผลตามเป้าหมาย และมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2) สภาพการบริหารงานขององค์การตามฐานคติที่ยึดหลักการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยสถานที่ตั้งขององค์การ มีอิทธิพลต่อผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียน ในมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3) ผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียนในภาพรวม พบว่า บรรลุผลตามเป้าหมายร้อยละ 69 โดยที่อัตราการบรรลุผลตามเป้าหมายในโรงเรียนขนาดใหญ่สูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็กเป็นลำดับ และพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแตกต่างกันไประหว่างโรงเรียนในความรับผิดชอบของต่างสาธารณสุขภาค และ 4) สภาพการบริหารงานขององค์การ ตามการประเมินของพยาบาลอนามัยโรงเรียน-ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน พบว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าการประเมินโดย แพทย์-ในฐานะผู้บริหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.th
dc.description.abstractข้อค้นพบจากการวิจัยนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนางานอนามัยโรงเรียนของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นได้ โดยการให้ความสำคัญที่ การเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการภายในสำนักอนามัยทุกระดับ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน นับตั้งแต่ 1) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการดำเนินงาน 2) การเพิ่มอัตราบุคลากร อนามัยโรงเรียนให้เหมาะสมกับภาระงาน รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จำเป็น อีกทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร 3) การปรับปรุงการวางแผนและการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การจัดหายานพาหนะไว้ให้ใช้ในการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนโดยเฉพาะ ประจำทุกศูนย์บริการฯ และ 5) การจัดให้มีอุปกรณ์และสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กนักเรียนให้น่าสนใจ ทันสมัยและเพียงพอth
dc.format.extentก-ด, 241 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectกรุงเทพมหานคร. สำนักอนามัยth
dc.subject.lccJQ 1745 .A1 พ92th
dc.subject.otherการจัดการองค์การth
dc.subject.otherการนำนโยบายไปปฏิบัติth
dc.subject.otherอนามัยโรงเรียนth
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพการบริหารงานขององค์การกับผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียนของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeThe relationship between administrative factors and school health service outcomes of the Department of Health, Bangkok Metropolitan Administrationth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาเอกth
thesis.degree.disciplineการบริหารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record