ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Citation
ภูษิตา อินทรประสงค์ (1996). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/924.
View online Resources