Show simple item record

dc.contributor.advisorวรเดช จันทรศร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสุนิตดา เทศนิยมth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:15:41Z
dc.date.available2014-05-05T09:15:41Z
dc.date.issued1998th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/927
dc.descriptionMethodology: Multiple regression analysis, Stepwise multiple regression analysis, Analysis of variance, Post-Hoc comparisonth
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1998.th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติ ค้นหาชุดของปัจจัยที่สามารถอธิบายความสำเร็จของการนำนโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติได้ และหาแนวทางในการเพิ่มระดับความสำเร็จของการนำนโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติในทุกท้องที่และทุกภาคของประเทศ / การวิจัยครั้งนี้ได้จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่ปฏิบัติงานด้านวางแผนครอบครัว จำนวน 678 คน จาก 678 สถานีอนามัย ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างจาก 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความเชื่อถือได้เรียบร้อยแล้ว / ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร ได้แก่ สมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ ตัวผู้ปฏิบัติ การให้บริการ และเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ได้แก่ ความสำเร็จของการนำนโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติ / การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบรายคู่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถออยพหุคูณแบบขั้นตอน / ข้อค้นพบ / 1. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 4 สามารถร่วมกันอธิบายความสำเร็จของการนำนโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ / 2. ผลการค้นหาชุดของปัจจัย ที่สามารถอธิบายความสำเร็จของการนำนโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติได้ พบว่า ในภาพรวมทั้งประเทศ มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยสมรรถนะ ของหน่วยปฏิบัติ ตัวผู้ปฏิบัติ และปัจจัยการให้บริการ ส่วนรายภาค พบว่า ภาคกลาง มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยการให้บริการ และปัจจัยตัวผู้ปฏิบัติ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ ตัวผู้ปฏิบัติ การให้บริการ และปัจจัยเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ส่วนภาคใต้ มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยการให้บริการ 3. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ทั้ง 4 ภาคมีระดับความสำเร็จของการนำนโยบายวางแผนครอบครัวไปปฏิบัติแตกต่างกันโดยสูงที่สุดอันดับ 1 คือ ภาคเหนือ อันดับ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับ 3 ภาคใต้ อันดับ 4 ภาคกลาง / ข้อเสนอแนะ นโยบายวางแผนครอบครัว ไม่ควรมุ่งเพียงควบคุมการเพิ่มประชากรในเชิงปริมาณเท่านั้น ควรเน้นทางด้านคุณภาพด้วย.th
dc.description.abstractและนโยบายวางแผนครอบครัวต้องดำเนินการควบคู่ไปกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือองค์กรภาคเอกชน (NGO) หรือการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายวางแผนครอบครัว / รัฐบาลควรให้การส่งเสริมปัจจัยสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติเพื่อให้สถานีอนามัยสามารถสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้ และควรเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนหรือกลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ขณะเดียวกันรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับปัจจัยตัวผู้ปฏิบัติโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานวางแผนครอบครัว ณ สถานีอนามัยต่าง ๆ และรัฐบาลต้องให้การส่งเสริมปัจจัยการให้บริการมากขึ้น และเน้นการส่งเสริมไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างทั่วถึง.th
dc.format.extentก-ด, 230 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซมth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.lccHQ 766.5 .T5 ส45th
dc.subject.otherการวางแผนครอบครัว -- นโยบายของรัฐ -- ไทยth
dc.subject.otherการนำนโยบายไปปฏิบัติth
dc.titleปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายวางแผนครอบครัวไปฏิบัติth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาเอกth
thesis.degree.disciplineการบริหารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record