Show simple item record

dc.contributor.advisorปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorปิยะนุช เงินคล้ายth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:15:41Z
dc.date.available2014-05-05T09:15:41Z
dc.date.issued1993th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/928th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536.th
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน: การศึกษาสำรวจปัจจัยและผลกระทบของนโยบายสาธารณสุขมูลฐานในเขต 1 ของสาธารณสุข มุ่งที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน การปรับระบบบริการให้รองรับงานสาธารณสุขมูลฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชน และความรู้ในการป้องกันโรค ที่มีต่อตัวแปรผล คือ ภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยใช้กรอบแนวทางการศึกษาทฤษฎีของการสาธารณสุขมูลฐานและแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนth
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน การปรับระบบบริการให้รองรับงานสาธารณสุขมูลฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชนและความรู้ในการป้องกันโรค ว่ามีส่วนสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างไร (2) เพื่อศึกษาผลกระทบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม จากตัวแปรสาเหตุต่าง ๆ ที่มีต่อตัวแปรผล และ (3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของกิจกรรมต่าง ๆ ในนโยบายสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดต่าง ๆ ของเขต 1 ของสาธารณสุข.th
dc.description.abstractแบบสัมภาษณ์ตามแนว ซึ่งมีการสร้างมาตรวัดตัวแปร 5 มาตรวัด ที่ผ่านการทดสอบความเชื่อถือได้ รวมทั้งความแม่นตรงของมาตรวัดแล้ว ถูกนำมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้าหมายใน 8 จังหวัดที่สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มหลายเชิงชั้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้สถิติพรรณนาเพื่ออธิบายตัวแปรขั้นต้นและใช้สถิติขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ถดถอยพหุและการวิเคราะห์เส้นโยง เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยมีการทดสอบฐานคติของสถิติพาราเมตริกแล้ว.th
dc.description.abstractผลการศึกษาพบว่า.th
dc.description.abstract1. แนวคิดหลักในเรื่องสาธารณสุขมูลฐานได้ส่งผลต่อภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยผ่านตัวแปรที่สำคัญคือ การปรับระบบบริการให้รองรับงานสาธารณสุขมูลฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชน และความรู้ในการป้องกันโรคth
dc.description.abstract2. เมื่อใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย ในการทดสอบสมมุติฐานและให้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ในการตรวจสอบตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดกับภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้วพบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ เป็นไปตามสมมติฐานและตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อภาวะสุขภาพอนามัย ได้แก่ ความรู้ในการป้องกันโรคและเมื่อทำการทดสอบแบบจำลองเส้นโยง พบว่าเป็นไปตามแบบจำลองเส้นโยงสมมุติฐานth
dc.description.abstract3.การวิเคราะห์เส้นโยงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางตรงและ / หรือทางอ้อม จากตัวแปรสาเหตุต่าง ๆ รวมทั้งขนาดค่าของผลกระทบรวมจากตัวแปรสาเหตุต่อตัวแปรผลth
dc.description.abstractข้อเสนอแนะในการวิจัย.th
dc.description.abstract1. เพื่อให้การวิจัยมีการพิสูจน์ความเป็นสาเหตุและผลอย่างสมบูรณ์ ควรใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยแบบทดลอง ตั้งแต่ก่อนนำนโยบายไปปฏิบัติth
dc.description.abstract2. ควรนำแนวคิดในเชิงประเมินผลมาเป็นกรอบทฤษฎีใช้ในการศึกษาร่วมกับ แนวคิดในเรื่องสาธารณสุขมูลฐาน และแนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนth
dc.description.abstract3. ควรจัดหลักสูตรการศึกษาฝึกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ในการป้องกันโรค ให้กับประชาชนที่สนใจ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละท้องที่th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2014-05-05T09:15:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nida-diss-b4885.pdf: 4530972 bytes, checksum: aeb47964720241342bbdbd60cd31cd75 (MD5) nida-diss-b4885ab.pdf: 114357 bytes, checksum: b862b63529be9431b4a9d5902eb6556c (MD5) Previous issue date: 1993th
dc.format.extentก-ฑ, 220 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectอนามัยth
dc.subject.lccRA 395 .T5 ป36th
dc.subject.otherนโยบายสาธารณสุขth
dc.subject.otherสุขภาพth
dc.titleภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน : การศึกษาสำรวจปัจจัยและผลกระทบของนโยบายสาธารณสุขมูลฐานในเขต 1 ของสาธารณสุขth
dc.title.alternativeCommunity's public health : a research survey of the primary health care policy in region 1, its causes and its possible impactsth
dc.typeTextth
mods.genreดุษฎีนิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตth
thesis.degree.levelปริญญาเอกth
thesis.degree.disciplineการบริหารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record