Show simple item record

dc.contributor.advisorพัลลภา เรืองรอง, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสุภานี นวกุลth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:15:44Z
dc.date.available2014-05-05T09:15:44Z
dc.date.issued2010th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/936th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ด.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010th
dc.description.abstractการศึกษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยมุ่งเน้นการศึกษาระดับจุลภาคหรือองค์การในฐานะที่เป็นหน่วยธุรกิจสำคัญที่จะ ผลักดันและส่งเสิรมให้เกิดความสามารถในการแข่งขันระดับอุตสาหกรรมและประเทศโดยศึกษา กลุ่มตัวอย่างระดับบริษัทที่ทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 ถึง 2552 จำแนกเป็น 7 หมวดธรกิจประกอบด้วยอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคและบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างทรัพยากรบริการและ เทคโนโลยี ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทตามแนวคิดอุปสงค์ของผู้บริโภคและกลยุทธบริษัทงตัวแปรหรือตวชี้วัดอุปสงค์ของผู้บริโภคประกอบดวยการเติบโตของยอดขายส่วน แบ่งตลาดเฉพาะและส่วนแบ่งตลาดรวมส่วนกลยุทธบริษัทประกอบด้วยอัตราผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์รวมอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและกำไรต่อหุ้น การกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย 5 แนวคิดได้แก่คุณภาพการปฏิบัติการกำกับดูแล ความสามารถทางการบริหารต้นทุนการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารค่าตอบแทน คณะกรรมการและผู้บริหารและความสัมพนธ์กับผู้มีส่วนได้เสียงประกอบด้วยตัวแปรหรือ ตัวชี้วัด 14 ตัว สถิติที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและความสามารถใน การแข่งขันคือ ANOVA และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression nalysis, MRA) เพื่อระบุปัจจัยการกํากับดูแลกจการที่มีอิทธพลต่อความสามารถในการแข่งขัน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการกำกับดูแลกิจการทั้ง 5 ปัจจัยมผลทางบวกต่อ ความสามารถในการแข่งขันกล่าวคือบริษัทที่ได้รับการประเมินคุณภาพการปฏิบัติการกำกับดูแล ด้วยคะแนนที่สูงกว่ามีส่วนแบ่งตลาดเฉพาะและส่วนแบ่งตลาดรวมที่สูงกว่าบริษัทอื่นนอกจากนี้ (4)บริษัทที่ปฏิบัติามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมที่สูงกว่า บริษัทที่ไม่ได้ปฏิบัติามหลักการและบริษัทที่มีอันดับการกำกับดแลกิจการที่สูงกว่ามีส่วนแบ่ง ตลาดเฉพาะส่วนแบ่งตลาดรวมอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหนที่สูงกว่าบริษัทที่มีอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ต่ำ บริษัทที่มีประสิทธภาพในการบริหารต้นทนขายที่ต่ำกว่าความสามารถในการแข่งขันใน ภาพรวมหรือรวมที่สูงกวาบริษัทอื่น การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารพบว่าบริษัทที่มีหัวหน้าคณะผู้บริหารคนละคนประธานคณะกรรมการ และบริษัทที่มีกรรมการอิสระจำนวนมากกว่ามีส่วนแบ่งตลาด เฉพาะและส่วนแบ่งตลาดรวมที่สูงกว่านอกจากนบริษัทที่มีจํานวนกรรมการตรวจสอบมากกว่า มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมสูงกว่าบริษัทที่มีจํานวนกรรมการตรวจสอบน้อย ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารพบว่าบริษัทที่ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า มีส่วนแบ่งตลาดเฉพาะและส่วนแบ่งตลาดรวมสูงกว่าบริษัทให้ค่าตอบแทนน้อย สุดท้ายความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียพบว่าบริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียน ดีเด่นด้านสัมพนธ์มีส่วนแบ่งตลาดเฉพาะที่สูงกว่าบริษัทไม่ได้รับรางวัลนอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดเฉพาะและส่วนแบ่งตลาดรวมสูงกว่าบริษัทที่ไม่ได้รับรางวัล ส่วนปัญหาอุปสรรคที่พบคือการขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องการกำกับดูแล กิจการและความสามารถในการแข่งขันที่ชัดเจนทําใหประเด็นดังกล่าวได้รับการแลกเปลี่ยนและ พัฒนาเฉพาะกลุ่มผู้สนใจเท่านั้นอีกทั้งความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะระดับองค์การอาจ ได้รับผลกระทบจากตัวแปรภายนอกอื่นอาทิการเมืองเศรษฐกิจการเงินเป็นต้น อย่างไรตามในการศึกษาความสามารถในการแข่งขันระดับองค์การในแง่มุอื่น นอกเหนอจากการวิจัยฉบับนี้อาจเลือกวิธีการวิจัยแบบตัดขวางในระยะเวลาไม่เกิน 5 เนื่องจาก เป็นระยะเวลาทบริษัทส่วนใหญ่ยังคงเก็บรักษาข้อมูลไว้ครบถ้วนอีกทั้งยังสามารถเข้าถึงข้อมูล ผ่านตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนth
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2014-05-05T09:15:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 nida-diss-b168727.pdf: 21556749 bytes, checksum: 4757f02b4e3c4b004561db6f29359cfc (MD5) Previous issue date: 2010th
dc.format.extent178 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHD 2741 ส46 2010th
dc.subject.otherการกำกับดูแลกิจการth
dc.subject.otherการแข่งขันทางการค้าth
dc.titleการกำกับดูแลกิจการกับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยth
dc.title.alternativeCorporate governance and competitiveness of Thai listed companies in the Stock Exchange of Thailandth
dc.typeTextth
mods.genreดุษฎีนิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตth
thesis.degree.levelปริญญาเอกth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2010.73


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record