การบริหารโครงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษากรมส่งเสริมการส่งออก และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Citation
สินีนาฏ เทียนขาว (2004). การบริหารโครงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษากรมส่งเสริมการส่งออก และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/973.
View online Resources
Collections