ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

Citation
ญาณิศา ประสพพักตร์, 2518- (2004). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/981.
View online Resources
Collections