การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลตำบลคุ้มตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Citation
ธนภรณ์ บัวคำภา (2010). การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลตำบลคุ้มตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/987.
View online Resources
Collections