การจัดการเชิงพุทธ : การสำรวจปรัชญาและแนวคิดสำหรับการจัดการสมัยใหม่

Citation
พูนลาภ แก้วแจ่มศรี (2003). การจัดการเชิงพุทธ : การสำรวจปรัชญาและแนวคิดสำหรับการจัดการสมัยใหม่. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/996.
View online Resources
Collections