การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณภาพบริการรถบัสนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย

dc.contributor.advisorแสงแข บุญศิริth
dc.contributor.authorปวีณา ดาเหลาth
dc.date.accessioned2022-11-15T04:53:52Z
dc.date.available2022-11-15T04:53:52Z
dc.date.issued2021th
dc.date.issuedBE2564th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (กจ.ม. (การจัดการการท่องเทียวและบริการแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2564th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันคุณภาพบริการรถบัสนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาคุณภาพบริการรถบัสนำเที่ยวในประเทศไทยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน 3) เสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการรถบัสนำเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบกรุ๊ปทัวร์ และใช้บริการรถบัสนำเที่ยวในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยผ่านบริษัททัวร์ Inbound ชั้นนำในกรุงเทพฯ ที่มีชื่อเสียงในการรับนักท่องเที่ยวชาวจีน จำนวน 5 บริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท ซี.ซี.ที เอ็กซ์เพรส จำกัด บริษัท โกลเด้น บิลเลี่ยน เอ็กซ์เพรส จำกัด บริษัท คลอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด บริษัท ที.เค.แอล ฮอลิเดย์ จำกัด และบริษัท วายทูเค 2000 จำกัด จำนวน 415 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling Analysis: SEM) ด้วยโปรแกรม SPSS และ Mplus ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้านการจัดการคุณภาพการบริการรถบัสนำเที่ยว ประกอบด้วย 28 ตัวแปรสังเกตได้ และ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านบริการ ด้านกายภาพ และด้านการจัดการ เรียงลำดับความสำคัญตามค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ซึ่งมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ใช้บริการรถบัสนำเที่ยวในประเทศไทย โดยทั้ง 3 องค์ประกอบสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจคุณภาพบริการของรถบัสนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทยได้ร้อยละ 75.00-93.30 2) ปัจจัยด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการจัดการคุณภาพการบริการรถบัสนำเที่ยว ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ และ 1 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความพึงพอใจ ซึ่งได้รับอิทธิพลทางตรงจากด้านการบริการ และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากด้านกายภาพ และด้านการจัดการ ดังนั้นผลการทดสอบโมเดลจึงพบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า ค่า χ2 = 1237.811 ค่า df = 450 ค่า χ2/df = 2.80 ค่า p-value = 0.000 ค่า RMSEA = 0.065 ค่า SRMR = 0.043 ค่า CFI = 0.917 ค่า TLI = 0.909 ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการรถบัสนำเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการคุณภาพการบริการรถบัสนำเที่ยว ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านนวัตกรรมของการบริการ และด้านความปลอดภัย การวิจัยครั้งนี้ได้พบว่าองค์ประกอบด้านการบริการ ด้านกายภาพ และด้านการจัดการ มีความสำคัญต่อการจัดการคุณภาพการบริการรถบัสนำเที่ยว โดยจำเป็นต้องมีให้ครบทั้ง 3 ด้าน จะขาดด้านใดด้านหนึ่งมิได้ จึงจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้ ซึ่งผลการวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อด้านวิชาการ สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพบริการรถบัสนำเที่ยวในประเทศไทย ในมิติของการจัดการ กายภาพ การบริการ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งนำไปสู่ผลการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา สำหรับด้านปฏิบัติการ ผู้ประกอบการบริษัทรถบัสนำเที่ยว สามารถนำผลที่ได้จากการศึกษานี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการ ให้นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ เพื่อให้มีบริการทัดเทียมเหนือคู่แข่ง และเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทมากขึ้นth
dc.description.abstractThe objectives of this research are 1) to study the confirmation element of tour bus service quality of Chinese tourists in Thailand 2) to study tour bus service quality in Thailand to affecting the satisfaction of Chinese tourists 3) to propose guidelines for the development of tour bus services in Thailand for Chinese tourists. This research used quantitative approach which collecting data from 415 Chinese tourists traveling to Thailand on a group tour and take the tour bus to travel to various places through five leading inbound tour operator companies in Bangkok for Chinese tourists; C.C.T. Express Co., Ltd., Golden Billion Express Co., Ltd., Quality Express Co., Ltd., T.K.L Holiday Co., Ltd. and Y2K 2000 Co., Ltd. To analyze the data, an exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equation modeling analysis were carried out using the SPSS and Mplus program.           Findings reveal that 1) There are 28 item which span three the factors of the tour bus service quality management dimensions, which are as follow; service, physical and management in order of factor loading values respectively. Tour bus service quality management dimensions have a direct and indirect influence on the satisfaction of Chinese tourists using the tour bus service in Thailand. The covariance of the satisfaction with tour bus service quality of Chinese tourists in Thailand can be described at 75.00-93.30 percent. 2) There are 4 item which span one the factors of Chinese tourists' satisfaction towards to the tour bus service quality management dimensions, which are as follow; satisfaction. Chinese tourists' satisfaction towards to the tour bus service quality management dimensions have a direct influence on service and indirect influence on physical and management. Therefore, obtained fit indices indicated a good fit between the predicted and empirical factor structure, as follows; χ2 = 1237.811, df = 450, χ2/df = 2.80, p-value = 0.000, RMSEA = 0.065, SRMR = 0.043, CFI = 0.917, TLI = 0.909. The statistically significant level is 0.01.           The finding of this study provide four guidelines for the development of tour bus services in Thailand for Chinese tourists, which are as follows; the first guideline is for tour bus service quality management, the second guideline is for the personnel development, the third guideline is for the service innovation and the fourth guideline is for the safety.           This research found that the dimensions; service, physical, and management it is important to tour bus service quality management. It is necessary to have all three dimensions, cannot be missing one dimension. Therefore, it will create satisfaction for users. The results of this research are useful for academics. can be used to expand the body of knowledge especially about the tour bus service quality in Thailand. In terms of management, physical, service and tourist satisfaction which leads to research results that create new knowledge for the operation tour bus company operator. The results of this study can be used as a guideline for improving service quality and tourists who use the service to be satisfied. Including planning marketing strategies to provide services on par with competitors and increase revenue for the company more.th
dc.format.extent226 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb214278th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6077th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectรถบัสนำเที่ยวth
dc.subject.otherอุตสาหกรรมท่องเที่ยวth
dc.subject.otherนักท่องเที่ยว -- จีนth
dc.titleการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณภาพบริการรถบัสนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทยth
dc.title.alternativeConfirmatory factor analysis of the tour bus' service quality for Chinese tourist in Thailandth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเทียวและบริการแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameการจัดการมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b214278.pdf
Size:
4.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections