ศูนย์การค้ากับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อน

dc.contributor.advisorบุญจง ขาวสิทธิวงษ์th
dc.contributor.authorธนันชัย สุนพคุณศรีth
dc.date.accessioned2017-06-13T03:31:27Z
dc.date.available2017-06-13T03:31:27Z
dc.date.issued2013th
dc.date.issuedBE2556th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการจัดการของศูนย์การค้าในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อ การจัดการดังกล่าว 2) เพื่อเสนอแนวทางในการดา เนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ภาวะโลกร้อนของศูนย์การค้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาศูนย์การค้า 11 แห่ง ที่เป็นสำนักงาน ใหญ่ที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล วิธีการศึกษาทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารพนักงาน และลูกค้า การสังเกตการณ์ในพื้นที่และจากเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลได้ พิจารณา 4 มิติของ Deming Model (Plan, Do, Check, Act)และการวิเคราะห์กลยุทธ์ (SWOT Analysis) ผลการศึกษาพบว่าทุกศูนย์การค้าที่ทำการศึกษาให้ความใส่ใจดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม และปัญหาโลกร้อน เป็นอย่างดีบางแห่งได้รับประกาศนียบัตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล(ISO 14001) และ เกือบทุกแห่งจัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) อย่างไรก็ดียังมีข้อแนะนำบาง ประการเพื่อพัฒนาให้ศูนย์การค้ามีการจัดการสิ่งแวดล้อมและร่วมมือลดปัญหาโลกร้อนให้ดียิ่งขึ้นth
dc.format.extent363 แผ่น.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2013.35
dc.identifier.otherba187556th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3432th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectศูนย์การค้า -- การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนth
dc.subjectภาวะโลกร้อน -- แง่สิ่งแวดล้อมth
dc.subject.otherศูนย์การค้า -- วิจัยth
dc.titleศูนย์การค้ากับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อนth
dc.title.alternativeShopping centers, environmental management and reduction of global warming problemsth
dc.typetext--thesis--doctoral thesisth
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelDoctoralth
thesis.degree.nameปรัชญาดุษฎีบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ba187556.pdf
Size:
8.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: