ภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย และพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์th
dc.contributor.authorบุนรดา ปัญญารักษ์th
dc.date.accessioned2020-06-19T08:55:33Z
dc.date.available2020-06-19T08:55:33Z
dc.date.issued2019th
dc.date.issuedBE2562th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562th
dc.description.abstractท่องเที่ยวแบบอิสระที่มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมากที่สุดth
dc.description.abstract            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเดินทาง 2) เปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเดินทาง และ 3) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมความภักดีในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน Independent Samples t-test, การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)             ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระที่มีปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเดินทางต่างกันมีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในภาพรวมไม่ต่างกัน แต่หากพิจารณารายด้านพบว่านักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระที่มีภูมิลำเนา รายได้ต่อเดือน ประเภทของผู้ร่วมเดินทาง และประสบการณ์ในการท่องเที่ยวต่างประเทศต่างกันมีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในรายด้านที่แตกต่างกัน 2) นักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระที่มีสถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจำนวนผู้ร่วมเดินทางต่างกันมีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในภาพรวมที่แตกต่างกัน และ 3) นักท่องเที่ยวจีนประเภท    The purposes of this study were to 1) compare the image safety of Chinese Free and Independent Travelers when traveling to Bangkok categorized by personal factors and traveling behavior, 2) compare the perception of safety management of Chinese Free and Independent Travelers when traveling to Bangkok categorized by personal factors and traveling behavior, and 3) examine the influence that the perception of safety management in tourism has on the tendency of loyalty of Chinese Free and Independent Travelers  when traveling to Bangkok. This study was a quantitative study that comprised 400 samples of Chinese Free and Independent Travelers who traveled to Bangkok. The study employed a questionnaire as an instrument for data collection. The derived data was analyzed using SPSS where descriptive statistics was used to calculate the percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested using inferential statistics, Independent Samples t-test, One-Way ANOVA and multiple regression analysis.     The findings indicated that 1) Chinese Free and Independent Travelers, who had different personal factors and traveling behaviors, image the overall safety indifferently. However, when looking closely at each dimension, it was found that Chinese Free and Independent Travelers with different hometown, monthly income, traveling companion, and overseas traveling experience had different image safety for each dimension, 2) Chinese Free and Independent Travelers with different status, career, monthly income, and number of traveling companion, in general, had different perception of safety management, and 3) Chinese Free and Independent Travelers, who were influenced by the perception of safety management on service/assistance measure, had the highest degree of loyalty in Bangkok tourism.th
dc.format.extent296 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb208162th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5053th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectภาพลักษณ์ความปลอดภัยth
dc.subjectการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยth
dc.subjectพฤติกรรมความภักดีth
dc.subjectนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระth
dc.subject.otherนักท่องเที่ยว -- จีนth
dc.subject.otherความปลอดภัยth
dc.titleภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย และพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระในกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeSafety image, perception of safety management and loyalty of Chinese free and independent travelers in Bangkokth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b208162.pdf
Size:
8.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections