แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีเพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย

dc.contributor.advisorเทิดชาย ช่วยบำรุงth
dc.contributor.authorเอกธนา พลเชียงขวางth
dc.date.accessioned2019-02-12T06:35:37Z
dc.date.available2019-02-12T06:35:37Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี ประเมินระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีจากการสำรวจทัศนคติที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ แหล่งท่องเที่ยว และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีเพื่อ ตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย ประชากร คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา ท่องเที่ยวยังจังหวัดจันทบุรี จำนวน 400 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้th
dc.description.abstract1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-35,000 โดยนักท่องเที่ยวส่วนมาก มีภูมิลำเนาในภาคกลางth
dc.description.abstract2. ด้านแหล่งข้อมูลก่อนการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอัญมณีที่นักท่องเที่ยวได้รับมากสุด คือ อินเทอร์เน็ต โดยพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอัญมณี ส่วนมากเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอัญมณีมากสุด คือ ท่องเที่ยวกับครอบครัวth
dc.description.abstract3. ด้านทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยวอัญมณีจังหวัดจันทบุรี ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ในภาพรวมพบว่า นักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในระดับมากth
dc.description.abstract4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน สถานภาพสมรส อายุ การศึกษา อาชีพ และภูมิลำเนาที่แตกต่างกัน ไม่ได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวนั้นมีทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบสมมติฐานก็ได้พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ด้าน รายได้ และด้านอายุของนักท่องเที่ยวนั้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวแหล่ง ท่องเที่ยวอัญมณีจังหวัดจันทบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05th
dc.format.extent174 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb189689th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4253th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectแหล่งท่องเที่ยวอัญมณีth
dc.subject.otherการท่องเที่ยวth
dc.subject.otherการท่องเที่ยวแบบผจญภัยth
dc.subject.otherจันทบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยวth
dc.titleแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีเพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยth
dc.title.alternativeGuidelines for jewels tourist attractions development of Chanthaburi Province in response to Thai tourists' behaviorth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b189689.pdf
Size:
3.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections