จิตสำนึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ อันเกิดจากการมีส่วนร่วมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง หมู่บ้านป่าละอูในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

dc.contributor.advisorธวัชชัย ศุภดิษฐ์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสาโรจน์ พานิชชานนท์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:27:04Z
dc.date.available2014-05-05T09:27:04Z
dc.date.issued2010th
dc.date.issuedBE2553th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010th
dc.description.abstractงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาแบบผสมระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชาว ไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่มีผลต่อระดับจิตสํานึกและระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และศึกษาระดับจิตสํานึกฯ ที่มีผลต่อระดับพฤติกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ํา รวม ทั้งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในโครงการฯ ระดับจิตสํานึกฯ และระดับ พฤติกรรมฯ โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต พฤติกรรมและสภาพแวดล้อม และเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (SPSS) ในการวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเปรียบ เทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t–test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F–test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ประกอบกับการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น รายคู่ด้วยวิธี Least –Significant Different: LSD ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในโครงการตามกรอบแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีมีคะแนนเฉลี่ยระดับจิตสํานึกอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ําในระดับ ปานกลาง และคะแนนเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ําในระดับสูง การทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า ระดับการมีส่วนร่วมฯ มีผลต่อระดับจิตสํานึกฯ ดังนี้กลุ่มตัวอย่างที่มี ส่วนร่วมฯ ระดับดีและ ดีมาก มีจิตสํานึกฯ ในระดับสูง กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมฯ ระดับปาน กลาง และ ไม่ดีมีจิตสํานึกฯ ในระดับปานกลาง สําหรับระดับการมีส่วนร่วมฯ มีผลต่อระดับ พฤติกรรมฯ ดังนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีการมีส่วนร่วมฯ ระดับดีมาก ดีปานกลาง และไม่ดีต่างมี พฤติกรรมฯ ในระดับสูง ส่วนระดับจิตสํานึกฯ มีผลต่อระดับพฤติกรรมฯ ดังนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีจิตสํานึกฯ ระดับปานกลาง และ สูง มีพฤติกรรมฯ ในระดับสูง ส่วนกลุ่มที่มีจิตสํานึกฯ ระดับต่ำ มีพฤติกรรมฯ ในระดับปานกลาง ด้านปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้รายได้ส่วนบุคคล มีผลต่อ ระดับการมีส่วนร่วมฯ และระดับจิตสํานึกฯ ในขณะที่จํานวนที่ดินทํากิน มีผลต่อระดับการมีส่วน ร่วมฯ และระดับพฤติกรรมฯ ส่วนสิทธิบนที่ดินทํากิน มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมฯ ทั้งนี้จากผล การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าต้นน้ําเป้าหมาย เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 – 2549 สรุปได้ว่า พื้นที่ป่าต้นน้ําถูกทําลายลดลง และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูมากขึ้น ป่าต้นน้ํามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น กล่าวโดยสรุป คือ การมีส่วนร่วมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้ เกิดจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ํา ส่งผลให้สภาพพื้นที่ป่าต้นน้ํามีการ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นth
dc.format.extent7, 164 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2051th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccSD 657 .T5 ส27 2010th
dc.subject.otherการอนุรักษ์ป่าไม้ -- ไทย -- ประจวบคีรีขันธ์ -- หัวหิน -- ห้วยสัตว์ใหญ่ -- หมู่บ้านป่าละอูth
dc.titleจิตสำนึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ อันเกิดจากการมีส่วนร่วมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง หมู่บ้านป่าละอูในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริth
dc.title.alternativeConsciousness and behavior on upstream forest conservation and restoration arising from the participation in the sufficiency economy conceptual framework project : a case study of Karen Hill Tribe in Palau Village under the Royal Initiated Huai Sat-Yai Cooperative Village Projectth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b166947.pdf
Size:
28.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections