ความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรวัยทำงาน

dc.contributor.advisorบังอร โสฬสth
dc.contributor.authorธนพร สวนอินทร์th
dc.date.accessioned2022-06-07T06:47:50Z
dc.date.available2022-06-07T06:47:50Z
dc.date.issued2017th
dc.date.issuedBE2560th
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของ บุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงาน และ2) ความสามารถในการทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของความ รับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรวัยทำงาน ซึ่งทำงานในองค์การหลากหลาย ทั้งภาคเอกชน องค์กรภาครัฐและวิสาหกิจ รวมจำนวน 423คน เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทำงาน และแบบสอบถาม ความรับผิดชอบต่อสังคม แบบสอบถามมีคุณภาพดีโดยพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นในการศึกษาครั้งนี้สูง (α = .94, .80 ตามลำดับ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรหญิง (ร้อยละ 69.5) มีอายุเฉลี่ย 34.83 ปีส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า (ร้อยละ 67.20) ผลการ วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(r = .292, p<.01) และผลการวิเคราะห์อำนาจในการทำนายคุณภาพชีวิตการทำงาน โดยความรับผิดชอบต่อสังคมรายได้ 4 ด้านในกลุ่มรวม พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการใชจ่ายหรือใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านตระหนักรู้ทางสังคม สามารถร่วมกันทำนายคุณภาพชีวิตการทำงาน ได้ร้อยละ 10.3(F = 24.21, p<.01) ผลที่พบนี้บ่งชี้ให้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรวัย ทำงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีอำนาจในการทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานชัดเจนแต่ในระดับth
dc.description.abstractน้อย (r = .292, r2= 10.3) ผลที่พบอาจเนื่องมาจากทำการศึกษากับกลุ่มบุคลากรที่ทำงานกระจาย หลากหลายรูปแบบ และส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ซึ่งอาจเป็นกลุ่มที่มีความ รับผิดชอบต่อสังคมมากอยู่แล้วแต่ยังคงต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่จึงควรทำการศึกษาเรื่อง เดียวกันนี้ในกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาต่ำกว่า หรือศึกษาแยกกลุ่มบุคลากรที่ทำงานในองค์การแต่ละ องค์การเพื่อให้ได้ผลในรายละเอียดชัดเจนเฉพาะกลุ่มth
dc.format.extent86 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2017.158
dc.identifier.otherb201168th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5867th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectคุณภาพชีวิตการทำงานth
dc.subject.otherความรับผิดชอบต่อสังคมth
dc.titleความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรวัยทำงานth
dc.title.alternativeSocial Responsibility and Quality of Work Life of Working Peopleth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
thesis.degree.disciplineการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b201168.pdf
Size:
2.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections