กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์

dc.contributor.advisorพรพรรณ ประจักษ์เนตรth
dc.contributor.authorชนาภา เลิศวุฒิวงศาth
dc.date.accessioned2018-02-14T04:05:40Z
dc.date.available2018-02-14T04:05:40Z
dc.date.issued2014th
dc.date.issuedBE2557th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557.th
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสานักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้องจาก 3 สานักพิมพ์ Salmon Books สานักพิมพ์ A book และสานักพิมพ์ Happening และเพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสาร การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสานักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ของสานักพิมพ์ขนาดกลางผู้ผลิตเนื้อหาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ ทั้งเพศชายและหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 15 - 44 ปีth
dc.description.abstractผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า สานักพิมพ์กาหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และสร้างชุมชนออนไลน์ โดยเลือกใช้สื่อดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ เพื่อการสร้างแบรนด์และยอดขาย โดยกาหนดรูปแบบเนื้อหา ช่วงเวลาและบุคลิกของการสื่อสาร เพื่อการสื่อสารที่ส่งถึงผู้รับในช่วงเวลาที่เหมาะสมและน่าสนใจ ผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์หลายประเภทร่วมกัน โดยเลือกใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักและพัฒนาเว็บไซต์ร่วมด้วย เพื่อเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับรูปแบบที่ต้องการประชาสัมพันธ์ และแต่ละสานักพิมพ์มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันth
dc.description.abstractผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของสานักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีการรับรู้ข่าวสารของสานักพิมพ์บนเครือข่ายสังคม ออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน และการรับรู้ข่าวสารของสานักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสานักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์th
dc.format.extent196 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherba188849th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3507th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการสื่อสารทางการตลาดth
dc.subject.otherการตลาดอินเตอร์เน็ตth
dc.subject.otherสำนักพิมพ์th
dc.titleกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์th
dc.title.alternativeMarketing communication strategy and perceived image of creative non-fiction publishers through social networking sitesth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ba187849.pdf
Size:
5.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections